Ο Δήμος Νέας Ιωνίας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό «άνω των ορίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια ειδών ηλεκτρολογικής και ηλεκτρονικής φύσεως, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, ως το τέλος του έτους 2023

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Νέας Ιωνίας για το διδακτικό έτος 2022-2023

Διακήρυξη Δημοπρασίας Μίσθωσης Κυλικείου του 4ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας

Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για την αγορά ακινήτου από το Δήμο Νέας Ιωνίας, για την στέγαση των Υπηρεσιών Καθαριότητας

Προμήθεια απινιδωτών με ηλεκτρόδια για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας.

Η Δήμαρχος Νέας Ιωνίας προκηρύσσει Ανοικτό διαγωνισμό, «άνω των ορίων», με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχων αναφορικά με την προμήθεια οικοδομικών υλικών, για τις ανάγκες των εξωτερικών συνεργείων του Δήμου

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3

Προμήθεια σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Νέας Ιωνίας, καθώς και ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου: «ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.».

Κλήρωση μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Επανάχρηση βρεφονηπιακού σταθμού στην οδό Αγ. Κωνσταντίνου 3»

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ – ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ (Κωδ. 114-116) ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 15491/24-6-2022 ΕΠΑΝΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Close Search Window
el
enel