Προκήρυξη Διαγωνισμού «Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2022» του Δήμου Νέας Ιωνίας

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας έως 31-08-2022 στο ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ) του Δήμου Νέας Ιωνίας ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝO ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Η Δήμαρχος προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό προμήθειας εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υποδομών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο. του Δήμου Νέας Ιωνίας

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό δια προσφοράς επί μέρους ποσοστών εκπτώσεως κατ’ άρθρο 95, παρ. 2α, Ν. 4412/2016, για την ανάληψη του έργου «Αποκατάσταση καταστροφών στα υπαίθρια γήπεδα της πλατείας Ελευθερίας του Δήμου Νέας Ιωνίας από τη θεομηνία της 13.10.2021»

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό «άνω των ορίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την Ετήσια Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών έτους 2022-2023 για τον Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής και τα Ν.Π.Δ.Δ.

Μίσθωσης Κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ιωνίας

Ανακοίνωση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) ΠΕ Ιατρό για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Άσκησης Κοινωνικών Πολιτικών

Προκήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκμίσθωσης χώρου για τοποθέτηση ενός αυτόματου πωλητή αναψυκτικών-χυμών, νερού και σνακ στο 4ο Εργαστηριακό Κέντρο Β΄Αθήνας (Νέας Ιωνίας) στην οδό Αλέκου Παναγούλη αριθ. 6 στην Νέα Ιωνία

2η Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς σχετικά με την παροχή εργασιών, συντήρησης και επισκευής των παρακάτω κλιματιστικών μονάδων (Split, Κασέτες οροφής, Ντουλάπα, Ψύκτης νερού, Καναλάτα, Fan Coil) των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Νέας Ιωνίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών και διαφόρων εξαρτημάτων για τις ανάγκες μηχανογράφησης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας για το έτος 2021.

Close Search Window
el
enel