Παροχή υπηρεσιών ψεκασμού των πεύκων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ν. Ιωνίας.

Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την παροχή της υπηρεσίας: «Ετήσια Ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Προσαρμογή των 1ου, 2ου, 3ου, 4ου & 7ου βρεφονηπιακών σταθμών Ν. Ιωνίας στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου σύμφωνα με το Π.Δ. 99/2017»

Προμήθεια αναλώσιμων υλικών εκτυπώσεως (μελάνια, toner και εκτυπωτικό χαρτί), προκειμένου να καλυφθούν άμεσες λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς, σχετικά με την προμήθεια τροφής και εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των αδέσποτων ζώων του Δήμου Νέας Ιωνίας

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2021

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΜΕΝΩΝ ΤΕΥΔ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Close Search Window
el
enel