Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων της παροχής υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) Δήμου Νέας Ιωνίας

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την ειδικότητα ΠΕ Παιδιάτρων για την υλοποίηση του Προγράμματος <<Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής>>.

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την ειδικότητα ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ για την υλοποίηση του Προγράμματος <<Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής>>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 16087/7-7-2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΕΚΑ (10) ΘΕΣΕΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (κωδ. 101) ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ»

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο ««Επικαιροποίηση μελέτης: Σχεδιασμός Διαδρομής Ποδηλάτου από ΟΑΚΑ έως ΗΣΑΠ Ιωνίας (φάση Ά)

Προμήθεια και τοποθέτηση ραφιών αποθήκευσης σε αποθήκη του Δήμου Νέας Ιωνίας που στεγάζεται επί της οδού Σαράντα Εκκλησιών

«Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, δέκα (10) ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων, για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Αποκομιδής και Ανακυκλώσιμων Υλικών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Close Search Window
el
enel