Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) ΠΕ Ιατρό.

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΩΔΑΕΩΚΥ-ΑΕ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ... Διαβάστε περισσότερα → Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) ΠΕ Ιατρό.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                         ... Διαβάστε περισσότερα → ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Προκήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για την εργασία μυοκτινίας και απεντόμωσης σχολικών κτιρίων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                         ... Διαβάστε περισσότερα → Προκήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για την εργασία μυοκτινίας και απεντόμωσης σχολικών κτιρίων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΈΡΓΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ»

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΑΔΑ: ΨΣΑ6ΩΚΥ-ΠΣΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           ... Διαβάστε περισσότερα → ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΈΡΓΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ»

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς σχετικά με την προμήθεια καθισμάτων γραφείου που θα τοποθετηθούν σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ... Διαβάστε περισσότερα → Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς σχετικά με την προμήθεια καθισμάτων γραφείου που θα τοποθετηθούν σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου

Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

Καταχωριστέα στο ΚΗΜΔΗΣ 22PROC011517143 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ... Διαβάστε περισσότερα → Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                         ... Διαβάστε περισσότερα → ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                         ... Διαβάστε περισσότερα → ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Περίληψη Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ετήσια Ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Νέας Ιωνίας

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΑΔΑ:ΩΜΓ7ΩΚΥ-ΕΔ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ... Διαβάστε περισσότερα → Περίληψη Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ετήσια Ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Νέας Ιωνίας

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχων της Ετήσιας προμήθειας τροφίμων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας και του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ»

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ... Διαβάστε περισσότερα → Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχων της Ετήσιας προμήθειας τροφίμων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας και του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ»

Close Search Window
el
enel