ΑΔΑ: 6Α2ΞΩΚΥ-2ΩΜ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Νέα Ιωνία 15/5/2024
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                              Αρ.πρωτ.:14579
ΔΗΜΟΣ  ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
                                 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες
από 17/5/2024 έως  27/5/2024
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ υπ’ αριθμ.14496 /14-5-2024 ΕΠΑΝΑ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
«Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τρεις (3) μήνες για τις ανάγκες της Δημοτικής κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι»
  Ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής επανα-ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι  (2Ο) ατόμων χρονικής διάρκειας έως τρεις (3) μήνες για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Δημοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι Αττικής.
Οι προς πλήρωση θέσεις είναι οι εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία
Έδρα
υπηρεσίας 
Ειδικότητα
Διάρκεια
σύμβασης
Αριθμός
Ατόμων
102
Δημοτική Κατασκήνωση
Νέας Ιωνίας
στο Αλεποχώρι
Νέα Ιωνία ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Από  12-6-2024
έως
12-8-2024
2
103
Δημοτική Κατασκήνωση
Νέας Ιωνίας
στο Αλεποχώρι
Νέα Ιωνία ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ
Από  12-6-2024
έως
12-8-2024
2
106
Δημοτική Κατασκήνωση
Νέας Ιωνίας
στο Αλεποχώρι
Νέα Ιωνία ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Από  12-6-2024
έως
12-8-2024
1
108
Δημοτική Κατασκήνωση
Νέας Ιωνίας
στο Αλεποχώρι
Νέα Ιωνία ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
Από  12-6-2024
έως
12-8-2024
2
109
Δημοτική Κατασκήνωση
Νέας Ιωνίας
στο Αλεποχώρι
Νέα Ιωνία ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
Από  12-6-2024
έως
12-8-2024
1
110
Δημοτική Κατασκήνωση
Νέας Ιωνίας
στο Αλεποχώρι
Νέα Ιωνία ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
Από  12-6-2024
έως
12-8-2024
1
111
Δημοτική Κατασκήνωση
Νέας Ιωνίας
στο Αλεποχώρι
Νέα Ιωνία ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ
Από  12-6-2024
έως
12-8-2024
1
112
Δημοτική Κατασκήνωση
Νέας Ιωνίας
στο Αλεποχώρι
Νέα Ιωνία ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
Από  12-6-2024
έως
12-8-2024
1
113
Δημοτική Κατασκήνωση
Νέας Ιωνίας
στο Αλεποχώρι
Νέα Ιωνία ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ
Από  12-6-2024
έως
12-8-2024
1
114
Δημοτική Κατασκήνωση
Νέας Ιωνίας
στο Αλεποχώρι
Νέα Ιωνία ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ
Από  12-6-2024
έως
12-8-2024
3
115
Δημοτική Κατασκήνωση
Νέας Ιωνίας
στο Αλεποχώρι
Νέα Ιωνία ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Από  12-6-2024
έως
12-8-2024
2
116
Δημοτική Κατασκήνωση
Νέας Ιωνίας
στο Αλεποχώρι
Νέα Ιωνία
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
 ΧΩΡΩΝ
Από  12-6-2024
έως
12-8-2024
3
  Οι υποψήφιοι της ειδικότητας ΔΕ Ναυαγοσωστών πρέπει να είναι ηλικίας από 18 ως 60 ετών [παρ. 15 του άρθρου 5 του Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166/31.8.2020/τ. Α΄)] ενώ οι υποψήφιοι των υπολοίπων ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών.
  Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν .
  Να μην έχουν τα κωλύματα του άρθρου 16 (ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) του Ν.3584/2007.
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και υποβάλλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νέας Ιωνίας, Αγίου Γεωργίου 40, Τ.Κ. 142 34 Νέα Ιωνία, απευθύνοντας την στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, τηλέφωνα επικοινωνίας 2132000414, 2132000415, 2132000421  και 2132000472.
  Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
  Ολόκληρη η ανακοίνωση θα βρίσκεται αναρτημένη στο Δημοτικό Κατάστημα και στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου https://neaionia.gr/prokiryxeis.
  Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης καθώς και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις, στο Δημαρχείο ή στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου https://neaionia.gr/prokiryxeis.
  Για την ίδια επανα-ανακοίνωση επιτρέπεται η υποβολή μίας μόνο αίτησης.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες από 17/5/2024 έως  27/5/2024.
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
Διαβάστε εδώ για:
Μοιραστείτε
Close Search Window