Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Η Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης είναι ένα νέο Δημοτικό Όργανο που θεσμοθετείται από το Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης») η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:

 • των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
 • των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
 • των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
 • των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
 • των ενώσεων και συλλόγων γονέων
 • των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
 • των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
 • άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
 • εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και
 • δημότες.

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:

 • Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
 • Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
 • Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
 • Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..
Close Search Window