ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 3/2022

Δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία , για την μίσθωση του κυλικείου του 2ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας

Η Δήμαρχος Νέας Ιωνίας προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης, με αντικείμενο την «Προμήθεια διαφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου»

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2022 – Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) ΠΕ Ιατρό.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Προκήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για την εργασία μυοκτινίας και απεντόμωσης σχολικών κτιρίων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΈΡΓΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ»

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς σχετικά με την προμήθεια καθισμάτων γραφείου που θα τοποθετηθούν σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου

Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας

Close Search Window
el
enel