Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Νέα  Ιωνία  13/06/2024

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Α.Π.:

ΔΗΜΟΣ  ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

 

Διακηρύσσει ότι:

 

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων για την ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΚΕΠΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ 28 (είκοσι οκτώ) στεγάστρων στάσεων αναμονής επιβατών αστικής συγκοινωνίας  και 5 (πέντε) κοινοχρήστων χώρων σε πλατείες και πεζοδρόμους, προκειμένου ο ανάδοχος να τοποθετήσει σε αυτούς ισάριθμα σύγχρονα μέσα προβολής μηνυμάτων για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης  με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 8.200 €, ετησίως.

Πλέον του μισθώματος, όπως αυτό θα προκύψει από τον πλειοδοτικό διαγωνισμό, ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να καταβάλλει, απολογιστικά ανά μισθωτικό τρίμηνο, στο Δήμο το τέλος διαφήμισης όπως αυτό καθορίζεται με τους Νόμους 1900/90 και 2880/2001, τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, τις εν γένει εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και μετά από έλεγχο που θα πραγματοποιούν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αγίου Γεωργίου 40,  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (ισόγειο), στις 27/06/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αφού προσκομίσουν ισόποσο γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή ισόποση τραπεζική επιταγή ή με εγγυητική επιστολή σε πρώτη ζήτηση αναγνωρισμένης ελληνικής Τράπεζας ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας κράτους – μέλους της Ε.Ε. συντεταγμένη κατά τον  τύπο που ισχύει για το Δημόσιο, ποσού που ορίζεται σε ποσοστό 10% του στη διακήρυξη οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς και για το χρονικό διάστημα όλων των ετών της σύμβασης, ήτοι έντεκα χιλιάδες και τετρακόσια ογδόντα ευρώ (11.480€).

Στην εγγύηση συμμετοχής πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη

«ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΚΕΠΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δεκατέσσερα (14) έτη

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00π.μ.-13.00 μ.μ. από τις υπαλλήλους του Τμήματος Δημοτικών Προσόδων Βασιλική Πέτκου τηλ:2132000446 και Βασιλική Καστή τηλ. 2132000464.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΣ

 

Δείτε την ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ εδώ

Μοιραστείτε
Close Search Window