ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Νέα Ιωνία 10/5/2024      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                   Αρ.Πρωτ. : 14106

ΔΗΜΟΣ  ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ υπ’ αριθμ. 14072/10-5-2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

 

«Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως δύο (2) μήνες για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας για το «Πρόγραμμα Θερινής Απασχόλησης 2024»

 

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με διάρκεια σύμβασης έως δύο (2) μήνες, για την υλοποίηση του «Προγράμματος Θερινής Απασχόλησης 2024» από  το  Τμήμα Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Νέας Ιωνίας που εδρεύει στη Νέα Ιωνία Αττικής, με συγκεκριμένη ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 Κωδικός  θέσης         Υπηρεσία     Έδρα
υπηρεσίας
Ειδικότητα     Διάρκεια
σύμβασης
   Αριθμός
Ατόμων
101 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ     ΙΩΝΙΑΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ  Από
13-06-2024
έως
26-07-2024
         6
102 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ    ΙΩΝΙΑΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ  Από
13-06-2024
έως
26-07-2024
         6
103 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ    ΙΩΝΙΑΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΠΕ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ   Από
13-06-2024
έως
26-07-2024
         6
104 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ    ΙΩΝΙΑΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
(ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ)
 Από
13-06-024
έως
26-07-2024
         2
105 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ)
 Από
13-06-2024
έως
26-07-2024
        4
106 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  Από
13-06-2024
έως
26-07-2024
        1

 

 ΠΡΟΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 21 έως 67 ετών.

Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

Να μην έχουν το κώλυμα του άρθρου 16 (ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) του Ν.3584/2007.

Θα προταθούν δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Νέας Ιωνίας με εμπειρία σε προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης.

Υποψήφιοι με εμπειρία προτάσσονται σε σχέση με τους μη έχοντες αντίστοιχη εμπειρία. Σε περίπτωση υποψηφίων χωρίς εμπειρία προτάσσονται οι δημότες / κάτοικοι Νέας Ιωνίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και υποβάλλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νέας Ιωνίας, Αγίου Γεωργίου 40, Τ.Κ. 142 34 Νέα Ιωνία, απευθύνοντας την στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, τηλέφωνα επικοινωνίας 2132000470, 2132000414, 2132000415, 2132000421 και 2132000472.

Ολόκληρη η ανακοίνωση θα βρίσκεται αναρτημένη στο Δημοτικό Κατάστημα και στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου https://neaionia.gr/prokiryxeis

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης καθώς και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις, στο Δημαρχείο ή στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου https://neaionia.gr/prokiryxeis

Για την ίδια ανακοίνωση επιτρέπεται η υποβολή μίας μόνο αίτησης.

Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προϋποθέσεων και των κριτηρίων, που λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή των υποψηφίων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες από 15/5/2024 έως 24/5/2024.

 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

 

Για το ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ πατήστε εδώ

Για την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2μηνης Απασχόλησης πατήστε εδώ

Για την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ προσληπτέων για γενικά προσόντα πατήστε εδώ

Για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε όλα τα έγγραφα σε μορφή zip πατήστε εδώ

Μοιραστείτε
Close Search Window