ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2021

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος

Προκήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχων της προμήθειας φωτεινών διάκοσμων για την χριστουγεννιάτικη διακόσμηση της πόλης

Προκήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για την Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας Έτους 2020 δικαιούχων υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου Α΄θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νέας Ιωνίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης της υφιστάμενης άδειας λογισμικού: «SCADA Pro» (μετάβαση από την έκδοση ν.16, στην έκδοση ν.20)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο Δήμο Νέας Ιωνίας, στο πλαίσιο λήψης προληπτικών/κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού COVID – 19

Close Search Window
el
enel