Περίληψη προκήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας για την προμήθεια διαφόρων μέσων ατομικής προστασίας έτους 2020-2021 ( φρέσκου γάλακτος ) για τις ανάγκες των δικαιούχων καθαριστριών Σχολικών Μονάδων της Β΄θμιας Εκπαίδευσ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Προμήθεια και τοποθέτηση κουρτινών (ρολοκουρτίνες με μηχανισμούς) για τις ανάγκες του Β’ Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Νέας Ιωνίας

Περίληψη διακήρυξης για την ανάληψη του έργου «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3»

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια κάδων αποκομιδής για τις ανάγκες του Δήμου Νέας Ιωνίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την παροχή της υπηρεσίας: «Ετήσια Ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου»

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Νέας Ιωνίας

«Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών του προγράμματος θερινής απασχόλησης του Δήμου Νέας Ιωνίας»

Διενέργειας δημόσιας κλήρωσης ορισμού μελών επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τμημάτων αγωγών ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων»

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου”Συντήρηση πεζοδρομίων”

Close Search Window
el
enel