Αποφάσεις ΔΕ|

Πράξη 466η:  Λήψη απόφασης περί επικύρωσης ή μη του πρακτικού αξιολόγησης-ελέγχου δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης) και κατακύρωση του αποτελέσματος του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών για την μεταφορά ατόμων για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας  του Δήμου Νέας Ιωνίας.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 467η:  Έγκριση η μη πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης, δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ο Προσωρινός Ανάδοχος, του Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων που διενεργήθηκε για την προμήθεια τροφίμων των αναγκών της Δημοτικής κατασκήνωσης Νέας Ιωνίας για την περίοδο λειτουργίας της το καλοκαίρι του έτους 2024 και ορισμός Οριστικού Αναδόχου.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 468η:  «Αποδοχή δωρεάς σε προμήθειες – υπηρεσίες για την βράβευση αθλητικών συλλόγων & αθλητών του Δήμου Νέας Ιωνίας»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 469η:  Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤA: 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ, 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 3ο ΛΥΚΕΙΟ & 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΥΤΑ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 470η:  «Απαλλαγή – Μείωση από τα τέλη κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για την επιχείρηση «περίπτερο» που βρίσκεται επί της Πλατείας Αναπήρων λόγω των έργων κατασκευής για την ανάπλαση της Πλατείας για το έτος 2024».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 471η:  Έγκριση δαπανών  απόδοσης λογαριασμού από τον υπόλογο υπάλληλο Μιχαήλ Σουρμελή του Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης πληρωμών  εκτάκτων αναγκών για την εξυπηρέτηση των δράσεων της Δημοτικής  Κατασκήνωσης – Απαλλαγή υπολόγου.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 472η:  Παραχώρηση θέσης στάθμευσης  I.X. Αυτοκινήτου στην οδό ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 17Α.

Πράξη 473η:  Παραχώρηση θέσης στάθμευσης  I.X. Αυτοκινήτου στην οδό ΚΡΗΝΗΣ 13.

Πράξη 474η:  Παραχώρηση θέσης στάθμευσης  I.X. Αυτοκινήτου στην οδό ΓΑΛΗΝΟΥ 13.

Πράξη 475η:  Παραχώρηση θέσης στάθμευσης  I.X. Αυτοκινήτου στην οδό ΣΤΡ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 34Α.

Πράξη 476η:  «Επικαιροποίηση της υπ΄αρ. 27081/28-09-2023 εισήγησης με θέμα: «Παραχώρηση ανεμπόδιστης εισόδου στην οδό Τάρσου 9».

Πράξη 477η:  Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 15.6265.0001 και με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού», συνολικού ύψους 248,00 €, για την επίσκεψη-εργασία τεχνικού συντήρησης και επισκευής συστήματος ψύξης-θέρμανσης 5ου Β.Σ.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 478η:  Διαγραφή οφειλής-Α. Πρέντου.

Πράξη 479η:  Επιστροφή χρημάτων-Α. Πρέντου.

Πράξη 480η:  Αίτηση για κοπή δέντρου στην οδό Κ. Βάρναλη 20.

Πράξη 481η:  Αίτηση για κοπή δέντρου στην οδό Κ. Βάρναλη 39.

Πράξη 482η:  Αίτηση για κοπή δέντρου στην οδό Κ. Βάρναλη 78.

Πράξη 483η:  Αίτηση για κοπή δέντρων στην οδό Σηλυβρίας 13.

Πράξη 484η:  Αίτηση για κοπή δέντρου στην οδό Μ. Καραολή 77.

Πράξη 485η:  Αίτηση για κοπή δέντρου στην οδό Ραμνούντος 52.

Πράξη 486η:  Αίτηση για κοπή δέντρου στην οδό Ιφιγενείας 47.

Πράξη 487η:  Αίτηση για κοπή δέντρου στην οδό Άλσους 12.

Μοιραστείτε
Close Search Window