Αποφάσεις ΔΕ|

Πράξη 296η:  Εισήγηση 3ης Αναμόρφωσης του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2024, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος διότι προέκυψαν υποχρεώσεις οι οποίες άμεσα θα  πρέπει να διευθετηθούν που αφορούσαν μισθοδοσία, υπερωρίες εργαζομένων και διεκπεραιώσεις υποχρεώσεων που η ακριβής αποτύπωση τους προσδιορίστηκε μετά την αποστολή της πρόσκλησης.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 297η:  Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Εργασιών του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες συντηρήσεως εξοπλισμού αρδεύσεως επί της πλατείας Παπαφλέσσα».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 298η:  «Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. πρωτ. 4525/2024 μελέτης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, «κάτω των ορίων» για σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών για τη μεταφορά ατόμων  για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας  του Δήμου Νέας Ιωνίας, καθώς και ορισμός Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 299η:  Έγκριση η μη της με αριθ. πρωτ.9630/11-04-2024 μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, καθορισμός όρων του Διαγωνισμού άνω των ορίων, για την επιλογή αναδόχων προμήθειας τροφίμων, που θα καλύψουν τις ανάγκες της Δημοτικής Κατασκήνωσης Νέας Ιωνίας, κατά την διάρκεια λειτουργίας της, το καλοκαίρι του 2024, εκτιμώμενης αξίας 83.997,94 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου Φ.Π.Α και ορισμός Επιτροπών Διενέργειας και παραλαβής για τον ως άνω Διαγωνισμό.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 300η:  Έγκριση ανάθεσης σε τρίτον εργασιών  καθαρισμού, αποψίλωσης και κλαδέματος σε περιαστικούς χώρους πρασίνου καθώς  και του καθαρισμό οικοπέδων εντός των ορίων του Δήμου ,του καθαρισμού της αντιπυρικής ζώνης και την αποψίλωση  χαμηλής βλάστησης  στο χώρο της Δημοτικής Κατασκήνωσης  για την αποφυγή πυρκαγιάς.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 301η:  Έκδοση Απόφασης για έγκριση κατ΄ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 302η:  «Έγκριση οδήγησης οχήματος και κατ’ εξαίρεση χρήση του εκτός της περιφερειακής ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 303η:  Αποζημίωση του κ. Μ. Γρίμπιλα- Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς.

Πράξη 304η:  Προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο μήνες για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Παιδείας, δια βίου μάθησης και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας για το «Πρόγραμμα Θερινής Απασχόλησης 2024.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 305η:  Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στους Κ.Α.:15.6699.0001 «Λοιπές προμήθειες», του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 – 2025, συνολικού ύψους  3.999,25 € με ΦΠΑ 24%, για την προμήθεια σκευών και του Κ.Α. 15.6482.0001 «Έξοδα λειτουργίας Κατασκήνωσης, προμήθεια εξοπλισμού» ετών 2024 – 2025 συνολικού ύψους  8.195,04 € με ΦΠΑ 24%, για την προμήθεια ειδών οικιακής χρήσης και ειδών εστίασης, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 306η:  Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον ΚΑ:15.6482.0001 «έξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης προμήθεια εξοπλισμού», συνολικού ύψους 1.602,33 € για την προμήθεια  εργαλείων και σχετικών αναλώσιμων  για τις ανάγκες της Δημοτικής Κατασκήνωσης.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 307η:  Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό ΚΑ 10. 6262.0001 με τίτλο «Συντήρηση κι επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 308η:  Ανανέωση θέσης στάθμευσης  I.X. αυτοκινήτου του στην οδό ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ 24.

Πράξη 309η:  Αποδοχή δωρεάς εμφιαλωμένων νερών & χυμών για τους 34ους  μαθητικούς αγώνες στίβου.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 310η:  Επιστροφή συνδρομών για τα προγράμματα αθλητισμού του κ. Χαραλαμπίδη.

Πράξη 311η:  Επικαιροποίηση της υπ΄αρ. 27705/2023 εισήγησης με θέμα: Αίτημα για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής & μουσικών οργάνων στην επιχείρηση μαζικής εστίασης μερικής & πλήρους επεξεργασίας (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ), της εταιρείας «ΑΡΧΟΝΤΑΡΑΚΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», επί της οδού Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 7.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 312η:  Επικαιροποίηση της υπ΄αρ. 17426/2023 εισήγηση με θέμα: Αίτημα για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής & μουσικών οργάνων στην επιχείρηση μαζικής εστίασης μερικής &πλήρους επεξεργασίας (ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ) της «EWA-ANNA ORDON» επί της οδού ΚΡΗΤΗΣ 54.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 313η:  Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Ανδρουλιδάκη-Λιάππης.

Πράξη 314η:  Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Μάλτα.

Πράξη 315η:  Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Ρεβύθης.

Πράξη 316η:  Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Μασούρας.

Πράξη 317η:  Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Μπίσκου.

Πράξη 318η:  Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Μπουντακίδου.

Πράξη 319η:  Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Μπουσδέκης.

Πράξη 320η:  Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Μπραχίμλλαρι

Πράξη 321η:  Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Μωραϊτης.

Πράξη 322η:  Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Μωραϊτου.

Πράξη 323η:  Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Νάτσιος.

Πράξη 324η:  Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Νικολαρέα.

Πράξη 325η:  Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Προσωπάρης.

Πράξη 326η:  Διαγραφή  από  Χρηματικό  Κατάλογο- Μαλέτσικα.

Μοιραστείτε
Close Search Window