Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Νέα Ιωνία, 23/5/2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    Αριθμ. Πρωτ. : 12074
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ υπ’ αρίθμ. 12073/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

«Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τρεις (3) μήνες για τις ανάγκες της Δημοτικής κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι»

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων χρονικής διάρκειας έως τρεις (3) μήνες για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Δημοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι Αττικής.

Οι προς πλήρωση θέσεις είναι οι εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός Ατόμων
101 Δημοτική Κατασκήνωση Νέας Ιωνίας στο Αλεποχώρι Νέα Ιωνία ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ-ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ Από 15-6-2022 έως 15-8-2022 1
102 Δημοτική Κατασκήνωση Νέας Ιωνίας στο Αλεποχώρι Νέα Ιωνία ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Από 15-6-2022 έως 15-8-2022 1
103 Δημοτική Κατασκήνωση Νέας Ιωνίας στο Αλεποχώρι Νέα Ιωνία ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ Από 15-6-2022 έως 15-8-2022 2
104 Δημοτική Κατασκήνωση Νέας Ιωνίας στο Αλεποχώρι Νέα Ιωνία ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ Από 15-6-2022 έως 30-7-2022 1
105 Δημοτική Κατασκήνωση Νέας Ιωνίας στο Αλεποχώρι Νέα Ιωνία ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Από 15-6-2022 έως 15-8-2022 2
106 Δημοτική Κατασκήνωση Νέας Ιωνίας στο Αλεποχώρι Νέα Ιωνία ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Από 15-6-2022 έως 15-8-2022 1
107 Δημοτική Κατασκήνωση Νέας Ιωνίας στο Αλεποχώρι Νέα Ιωνία ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ Από 15-6-2022 έως 15-8-2022 1
108 Δημοτική Κατασκήνωση Νέας Ιωνίας στο Αλεποχώρι Νέα Ιωνία ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΑΣ Από 15-6-2022 έως 15-8-2022 1
109 Δημοτική Κατασκήνωση Νέας Ιωνίας στο Αλεποχώρι Νέα Ιωνία ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ Από 15-6-2022 έως 15-8-2022 2
110 Δημοτική Κατασκήνωση Νέας Ιωνίας στο Αλεποχώρι Νέα Ιωνία ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ Από 15-6-2022 έως 15-8-2022 1
111 Δημοτική Κατασκήνωση Νέας Ιωνίας στο Αλεποχώρι Νέα Ιωνία ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ Από 15-6-2022 έως 15-8-2022 1
112 Δημοτική Κατασκήνωση Νέας Ιωνίας στο Αλεποχώρι Νέα Ιωνία ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ Από 15-6-2022 έως 15-8-2022 1
113 Δημοτική Κατασκήνωση Νέας Ιωνίας στο Αλεποχώρι Νέα Ιωνία ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ Από 15-6-2022 έως 15-8-2022 1
114 Δημοτική Κατασκήνωση Νέας Ιωνίας στο Αλεποχώρι Νέα Ιωνία ΥΕ ΛΑΝΤΖΕΡΙΔΕΣ/ΡΙΣΣΕΣ-ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ Από 15-6-2022 έως 15-8-2022 5
115 Δημοτική Κατασκήνωση Νέας Ιωνίας στο Αλεποχώρι Νέα Ιωνία ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Από 15-6-2022 έως 15-8-2022 3
116 Δημοτική Κατασκήνωση Νέας Ιωνίας στο Αλεποχώρι Νέα Ιωνία ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Από 15-6-2022 έως 15-8-2022 5

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΠΕ Ναυαγοσωστών πρέπει να είναι ηλικίας από 18 ως 45 ετών ενώ οι υποψήφιοι των υπολοίπων ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών.
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν και να μην εμπίπτουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου όπως περιγράφονται στην υπ΄ αριθ. ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.09.2020 (ΦΕΚ 4011/18.09.2020 τεύχος Β’) “Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19 του ΥΠ. ΕΣ. «Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».

Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 15 (στρατιωτικές υποχρεώσεις) και 16 (ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) του Ν.3584/2007.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και υποβάλλουν την αίτηση αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νέας Ιωνίας, Αγίου Γεωργίου 40, Τ.Κ. 142 34 Νέα Ιωνία, απευθύνοντας την στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών ή με ηλεκτρονικό τρόπο (με την παράκληση σε ενιαίο αρχείο pdf), απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας: prokirixeis@neaionia.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις και δικαιολογητικά χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματα) απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, τηλέφωνα επικοινωνίας 2132000470, 2132000414, 2132000415, 2132000421 και 2132000472.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων, ενώ στην περίπτωση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) από την ημερομηνία παραλαβής του με το οποίο θα αποστέλλεται η αίτηση του υποψηφίου με τα συνημμένα δικαιολογητικά (με την παράκληση σε ενιαίο αρχείο pdf).

Ολόκληρη η ανακοίνωση θα βρίσκεται αναρτημένη στο Δημοτικό Κατάστημα και στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου https://neaionia.gr/prokiryxeis
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης καθώς και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις, στο Δημαρχείο ή στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου https://neaionia.gr/prokiryxeis 
Για την ίδια ανακοίνωση επιτρέπεται η υποβολή μίας μόνο αίτησης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες από
25/5/2022 έως και την 3/6/2022.

Νέα Ιωνία, 23/5/2022

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ

Για την Ανακοίνωση (.pdf) πατήστε εδώ

Για την Περίληψη (.pdf) πατήστε εδώ

Για την Υπεύθυνη Δήλωση 2μηνης Απασχόλησης (.doc) πατήστε εδώ

Για την Υπεύθυνη Δήλωση προσληπτέων για γενικά προσόντα (.doc) πατήστε εδώ

Για το Έντυπο Αίτησης (.doc) πατήστε εδώ

Μοιραστείτε
Close Search Window