Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

Καταχωριστέα στο ΚΗΜΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Νέα Ιωνία, 23/5/2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                            Αρ. Πρωτ.: 12029
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Αγ. Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου
Τ.Κ. : 142 34, Νέα Ιωνία
Πληροφορίες: Ελ. Τσαμάκη
Τηλέφωνο : 213 2000451, 456, 459
E-mail : procurement@neaionia.gr

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο
(Ανάρτηση στον επίσημο
ιστότοπο του Δήμου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Θέμα: Παροχή υπηρεσιών απολύμανσης και απεντόμωσης των χώρων της Δημοτικής Κατασκήνωσης του Δήμου Νέας Ιωνίας
Σχετ.: Η αριθ. πρωτ.6479/18-03-2022 μελέτη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας Φύλων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου.

   Ο Δήμος Νέας Ιωνίας προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης και απεντόμωσης των χώρων της Δημοτικής Κατασκήνωσης που εδρεύει στο Αλεποχώρι Αττικής, εκτιμώμενης αξίας 9.660,00€, πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 11.978,00€ για δύο έτη (2022-2023), σύμφωνα με όσα αναλυτικά προσδιορίζονται στη σχετική μελέτη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου (την οποία επισυνάπτουμε) και με κριτήριο ανάδειξης αναδόχου την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής (άρθρο 118 του ν.4412/2016).
Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 120 παρ. 3 του ν. 4412/2016 σας καλούμε να καταθέσετε τις οικονομικές σας προσφορές, οι οποίες θα πρέπει να είναι αναλυτικές, σύμφωνα με τον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ως άνω αναφερόμενης μελέτης, να αναφέρουν τις εμπορικές ονομασίες των ειδών που προσφέρονται, να μην ξεπερνούν ανά είδος τα όρια του ενδεικτικού προϋπολογισμού, καθώς και να προσδιορίζεται ρητά εάν η συνολικά προσφερόμενη τιμή είναι με ή χωρίς Φ.Π.Α. Επίσης, ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει, εκτός από την Οικονομική-Τεχνική Προσφορά (η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου εκπροσώπου) μία (1) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα θα δηλώνει ότι:
α) τηρώ τις υποχρεώσεις μου που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 «περί περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας», και
β) αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. πρωτ. 6479/18-03-2022 μελέτης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας Φύλων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας.
Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δεν πληρούνται τα ανωτέρω, οι προσφορές δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (ταχυδρομείο, courier κλπ) στη διεύθυνση: Αγ. Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου, 142 34 – Νέα Ιωνία ή να κατατίθενται με φυσική παρουσία ή δια εκπροσώπου, στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας – Γραμματείας – Πρωτοκόλλου του Δήμου, σε σφραγισμένο φάκελο με διαβιβαστικό σημείωμα που θα φέρει τα στοιχεία της εταιρείας και της σχετικής μελέτης, έως και την Παρασκευή 27/05/2022 και ώρα 14:00.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και πριν την απόφαση ανάθεσης, ο μειοδότης θα κληθεί να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 73 παρ. 1 και 2 του ν. 4412/2016:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου* ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 [στην οποία ο οικονομικός φορέας (φυσικό πρόσωπο) θα δηλώνει ότι: «δεν συντρέχουν στο πρόσωπο μου οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016». Σε περίπτωση νομικού προσώπου η Υ.Δ. υποβάλλεται εκ μέρους του, κατά περίπτωση, νόμιμου εκπροσώπου** του οικονομικού φορέα, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του ν. 4412/2016, με μόνη την υπογραφή αυτού].
Η υποχρέωση αφορά ιδίως: (α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους Διαχειριστές, (β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), το Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, (γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και (δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
*Το ανωτέρω δικαιολογητικό γίνεται δεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
**Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
β. Φορολογική ενημερότητα***
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα***
***Τα ανωτέρω δικαιολογητικά γίνονται δεκτά εφόσον είναι σε ισχύ κατά την ημέρα υποβολής τους, ή εάν δεν αναφέρεται σε αυτά χρόνος ισχύος, θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των τριών (3) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής τους.
δ.. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο του Δήμου, στη διεύθυνση (URL): https://neaionia.gr/prokiryxeis-diagonismoi
Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τις προδιαγραφές της εν λόγω μελέτης, μπορείτε να επικοινωνείτε (καθημερινά και κατά τις ώρες λειτουργίας του Δήμου) με τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου μας: τηλ. 2102793916,2102777198 (κ. Μυτιληναίος/κ. Σουρμελής)

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ

 

Πατήστε εδώ για την ΜΕΛΕΤΗ

Πατήστε εδώ για το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Κοινοποίηση:
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
Γενική Γραμματέα
Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας Φύλων
Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού

 

 

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel