Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

                                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Νέα Ιωνία, 22 Σεπτεμβρίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      Αρ. Πρωτ.: 22344
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ         ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο
Ταχ. Δ/νση : Αγ. Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου
Τ.Κ. : 142 34, Νέα Ιωνία
Πληροφορίες: Λ. Πολύζος
Τηλέφωνο : 213. 2000451, 456, 459
Fax : 210. 2776131
E-mail : procurement@neaionia.gr

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς, σχετικά με την προμήθεια τροφής και εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των αδέσποτων ζώων του Δήμου Νέας Ιωνίας».

Σχετ.: Η αριθ. πρωτ.17491/23-7-21 μελέτη του Τμήματος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας.

    Ο Δήμος Νέας Ιωνίας σας ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την προμήθεια τροφής και εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των αδέσποτων ζώων του Δήμου Νέας Ιωνίας, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 14.767,30 ευρώ με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που προσδιορίζονται στην σχετική μελέτη (την οποία σας επισυνάπτουμε) και με κριτήριο ανάδειξης αναδόχου την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής (άρθρα 86 & 118 του ν.4412/2016).
Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 120 του ν. 4412/2016, σας καλούμε όπως καταθέσετε σε ενσφράγιστο φάκελο τις οικονομικές προσφορές σας, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (ταχυδρομείο, courier, με φυσική παρουσία ή και δια εκπροσώπου), μέσω του πρωτοκόλλου του Δήμου συνοδευόμενες από σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο, το οποίο θα φέρει τα στοιχεία της εταιρίας σας και της σχετικής μελέτης έως και την Δευτέρα 27-9-2021 και ώρα 14:30 μ.μ.
Περαιτέρω, οι οικονομικές σας προσφορές, θα πρέπει να είναι αναλυτικές, σύμφωνα με τον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ως άνω αναφερόμενης μελέτης, να μην ξεπερνούν ανά είδος τα όρια αυτού, καθώς και να προσδιορίζεται ρητά εάν η συνολική προσφερόμενη τιμή είναι με ή χωρίς Φ.Π.Α. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δεν πληρούν τα ανωτέρω δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Επιπλέον, βάσει της σχετικής μελέτης, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς οφείλουν να προσκομίσουν μαζί με την οικονομική τους προσφορά μια Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι τα είδη προς προμήθεια είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω μελέτης.

    Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και πριν την απόφαση ανάθεσης, ο μειοδότης θα κληθεί να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου η την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019).

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Υπεύθυνη δήλωση με τους οργανισμούς ασφάλισης που υποχρεούται ο Οικ. Φορέας να καταβάλει εισφορές και Ασφαλιστική ενημερότητα από αυτούς.

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νόμιμου εκπροσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τις προδιαγραφές της σχετικής μελέτης, μπορείτε να επικοινωνείτε (καθημερινά και κατά τις ώρες λειτουργίας του Δήμου) με την Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας: τηλ. 210 2756000 (κ. Κατερίνα Ευσταθιάδου).

Κοινοποίηση:
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
Γενικό Γραμματέα
Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος
Διεύθυνση Περιβάλλοντος
Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ
Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού

 

 

Για την μελέτη προμήθειας τροφής & εξοπλισμού για αδέσποτα ζώα σε μορφή .doc πατήστε ΕΔΩ

Για το υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή .xlsx πατήστε ΕΔΩ

Μοιραστείτε
Close Search Window