Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 331:  Έγκριση διακήρυξης διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Προσαρμογή των 1ου, 2ου, 3ου, 4ου & 7ου βρεφονηπιακών σταθμών Ν. Ιωνίας στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με το Π.Δ. 99/2017» . (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 332: Εξειδίκευση πιστώσεως προϋπολογισμού προς διενέργεια προμήθειας ακροκιβωτίων φανοστατών. (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 333: Λήψη απόφασης για ανάθεση σε τρίτο της διαδικασίας επεξεργασίας των αιτήσεων για διόρθωση τετραγωνικών μέτρων ακινήτων που υποβλήθηκαν στην εφαρμογή tetragonika.gr. (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 334: Επιστροφή χρημάτων (αρ.πρωτ.21932/16-9-2021).

Πράξη 335: Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης με αριθ.πρωτ.6437/11-3-2021 του Δήμου Νέας Ιωνίας και του οικονομικού φορέα «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΠΥΡ. XATZAKH», αναφορικά με την ετήσια προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας. (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 336: «Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης που προσκόμισε ο Προσωρινός Ανάδοχος στον Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό που διενεργήθηκε για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Νέας Ιωνίας». (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 337: «Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ν.Ιωνίας βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/16». (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 338: Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβάλανε οι διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς στον Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό αναφορικά με την ετήσια προμήθεια τροφίμων, του Κοινωνικού Παντοπωλείου, του φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Νέας Ιωνίας και των τροφίμων του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 392.215,12 ευρώ και Ανακήρυξη Οριστικών Αναδόχων. (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 339: Καθορισμός ειδικοτήτων πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους,, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 21937/20-9-2021 εισήγηση-ορθή επανάληψη από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών-Τμήμα Προσωπικού. (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 340: «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών έτους 2021 για το 2ο τρίμηνο, του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ο.Π.Α.Ν.) Δήμου Νέας Ιωνίας.» (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 341: «Ψήφιση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ο.Π.Α.Ν.) Δήμου Νέας Ιωνίας.». (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 342: 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ., οικ. έτους 2021. (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 343: Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση δαπάνης που αφορά την πληρωμή προμήθειας ειδών για την αποφυγή του κορονοϊού για το οικονομικό έτος 2021. (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window