Ανακοινώσεις|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Νέα Ιωνία, 20/9/2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                                     Αρ. Πρωτ/λλου 22160
Δ/νση : Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα : Μελετών & Κατασκευής Έργων
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Γεωργίου 40
και Αντλιοστασίου
142 34 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Πληροφορίες : Εμμ.Σμαραγδάκης
Τηλέφωνο : 213-2000.438
Συσκ. Τηλ/τυπίας : 210-27.14.090

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενέργειας δημόσιας κλήρωσης ορισμού μελών επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες ανακατασκευής γηπέδου 5×5 Αλσούπολης και γηπέδου πετοσφαίρισης»

Έχοντας υπ’ όψη:
α) To άρθρο 36 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».
β) To άρθρο 186 του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» που τροποποιεί την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του Ν. 3669/2008.
γ) το άρθρο 26 του 4024/2011 (ΦΕΚ τ. Α΄226/2011) και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508 (ΦΕΚ τ.Β΄2540/07-11-2011), καθώς και την Εγκύκλιο, ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 (ΑΔΑ: 457ΚΧ-ΤΧΩ).

Ανακοινώνεται ότι στις 24/9/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση στο γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας στον Δ’ όροφο του Δημαρχείου με σκοπό τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες ανακατασκευής γηπέδου 5×5 Αλσούπολης και γηπέδου πετοσφαίρισης».

Η κλήρωση θα διεξαχθεί με χρήση εφαρμογής Η/Υ και με ευθύνη του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών, Εμμ. Σμαραγδάκη καθώς και την παρουσία των υπαλλήλων της Δ/νσης, Άγγελο Κουσουνή και Γεώργιο Χουτζούμη.

 

Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών

Εμμ. Σμαραγδάκης

 

Εσωτερική Διανομή:
α) Γραφείο Δημάρχου
β) Φάκελος έργου 4/2018
γ) Χρονολογικό Αρχείο

Μοιραστείτε
Close Search Window