Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                         Νέα Ιωνία 2 / 7 / 2021
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
Αγίου Γεωργίου 40 – T.K 142 34
Νέα Ιωνία Αττικής
Τηλ.: 213 2000 462

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

Ο Πρόεδρος Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
λαμβάνοντας υπόψη :
1) Tην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της Υπουργικής απόφασης 8440/2011 «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»
2) Την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Π1/3305/3-11-2010 (ΦΕΚ 1789 Β’/12-11-2010)
3) Το υπ. Αριθμ. 18 /2021 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση για τη διενέργεια προκήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσού 2.951,2 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
1) Μειοδοτική Δημοπρασία για την ετήσια εργασία συντήρησης των καυστήρων θέρμανσης των σχολικών κτιρίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης , σύμφωνα με τους όρους της 18/2021 Πράξης Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και της 43/2021 μελέτης Τμ. Παιδείας.

Η Μειοδοτική δημοπρασία θα διεξαχθεί την 9/7/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ. στα γραφεία της Α΄βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Αγίου Γεωργίου 40 – Α όροφος.
Πέραν της ανωτέρω ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.

2) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, και ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
3) Οι προσφορές δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους, και ουδεμία αλλαγή γίνετε αποδεκτή. Η αμοιβή που θα προκύψει από την εργασία που θα προσφερθεί, θα αναφέρεται στην σύμβαση που θα υπογραφεί.
4) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο μας για περαιτέρω διευκρινίσεις και παραλαβή της μελέτης και της διακήρυξης στο τηλέφωνο : 2132000462
Στον φάκελο δικαιολογητικών θα αναγράφονται τα εξής :
α) Τα στοιχεία του προσφέροντος : Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου -Ταχυδρομική διεύθυνση – Τηλέφωνο και θα απευθύνεται : ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ .

Μελέτη

Διακήρυξη

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΟΥΚΑ

Μοιραστείτε
Close Search Window