Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Νέα Ιωνία, 22 .12.2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                            Αρ. Πρωτ/λλου 30673
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  Ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό δια προσφοράς επί μέρους ποσοστών εκπτώσεως κατ’ άρθρο 95, παρ. 2α, Ν. 4412/2016, για την ανάληψη του έργου «Αποκατάσταση καταστροφών στα υπαίθρια γήπεδα της πλατείας Ελευθερίας του Δήμου Νέας Ιωνίας από τη θεομηνία της 13.10.2021». Η προϋπολογιζομένη δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 120.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (πλην ΦΠΑ 96.774,19 €). Συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων ΓE-ΟΕ, απροβλέπτων, και πρόβλεψης αναθεώρησης, το έργο περιλαμβάνει οικοδομικές εργασίες αξίας 64.707,80 € και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες αξίας 6.404,00 €. Η δαπάνη αναθεωρήσεως τιμών είναι 275,48 € και ο ΦΠΑ 23.225,81 €. Κωδικός CPV του έργου είναι ο 45212290-5 (Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων). Το έργο έχει προθεσμία έξι μηνών.
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικώς μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).
Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την 17η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10:00 μ.μ.
Η αποσφράγιση των προσφορών έχει ορισθή να γίνει την 20η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 10:00 π.μ.
Τα τεύχη δημοπρατήσεως διατίθενται υπό ηλεκτρονική μορφή δωρεάν στην εθνική διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ή την ιστοσελίδα «Προκηρύξεις Διαγωνισμών» της δημοτικής διαδικτυακής πύλης www.neaionia.gr (ηλ. δ/νση: https://neaionia.gr/prokiryxeis-diagonismoi).
Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία των οικοδομικών έργων και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση γ΄ και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Μεμονωμένοι οικονομικοί φορείς εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), που τηρείται στη Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στην ως άνω κατηγορία έργων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.
Κατ’ άρθρον 72, παρ. 1α, Ν. 4412/2016, για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυήσεως ύψους 1.935,48 € και ισχύος τουλάχιστον έως 10.12.2022.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Αρ. Χατζησαββίδης

 

Πατήστε παρακάτω για:

01_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

02_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

03_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

04_ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

05_ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

06_Τιμολόγιο Μελέτης

07_Προμέτρηση

08_Προϋπολογισμός μελέτης

09_ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

10_ΕΣΥ

11_ΓΣΥ

12_Σ.Α.Υ.

13_Φ.Α.Υ.

14. ΕΕΕΣ

15_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

Μοιραστείτε
Close Search Window