Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ν. Ιωνία, 06/07/2022
Αρ. Πρωτ. 16673

 

Θέμα: Κλήρωση μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Επανάχρηση βρεφονηπιακού σταθμού στην οδό Αγ. Κωνσταντίνου 3»

Έχοντας υπ’ όψιν:
1) Την ανάγκη συγκροτήσεως της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Επανάχρηση βρεφονηπιακού σταθμού στην οδό Αγ. Κωνσταντίνου 3», βάσει του άρθρου 221 Ν. 4412/2016.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 περί συγκροτήσεως συλλογικών οργάνων της διοικήσεως.
3) Την υπ’ αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508 από 4.11.2011 Απόφαση Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων

Ανακοινώνουμε

ότι την Παρασκευή 08.07.2022, ώρα 10:00 και στο γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας (4ος όροφος του Δημαρχείου Ν. Ιωνίας), θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση κατά τις ανωτέρω διατάξεις για την ανάδειξη τριών τακτικών και τριών αναπληρωματικών τεχνικών υπαλλήλων ως μελών της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος.
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών

Εμμ. Σμαραγδάκης

 

Μοιραστείτε
Close Search Window