Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 258:  «Τροποποίηση της υπ΄ αριθ 64/1-3-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στον Προγραμματισμό προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ανταποδοτικού χαρακτήρα) έτους 2022 για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 259:  «Κατανομή ποσού ύψους 337.048,03 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 στο Δήμο Νέας Ιωνίας για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών λόγω της επιβάρυνσης του προϋπολογισμού του από την αύξηση του ενεργειακού κόστους ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 260:  «Εισήγηση για την έγκριση ή μη των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. πρωτ. 13988/09-06-2022 μελέτης του Τμήματος Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού, την κατάρτιση ή μη των όρων της Διακήρυξης του επικείμενου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, «κάτω των ορίων», για την εκτέλεση της προμήθειας σάκων απορριμμάτων (για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος) & ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου: «ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.»), καθώς και ορισμός Επιτροπής που θα διεξάγει το Διαγωνισμό και θα παρακολουθεί την εκτέλεση της σύμβασης».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 261:  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 262:  Διαγραφή οφειλής(αρ.πρωτ.16307).

Πράξη 263:  Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Νέας Ιωνίας έτους 2023.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window