Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 60:    Έγκριση πρακτικού αποσφραγίσεως και αξιολογήσεως προσφορών για την ανάληψη του έργου «Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2022».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 61:    Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου «Αποκατάσταση καταστροφών στα υπαίθρια γήπεδα της πλατείας Ελευθερίας του Δήμου Νέας Ιωνίας από τη θεομηνία της 13.10.2021».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 62:    «Έκθεση Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Β΄ Εξαμήνου έτους 2021».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 63:    «Πολυετής προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης 2023-2026».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 64:    Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ανταποδοτικού χαρακτήρα) έτους 2022 για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 65:    Προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας έτους 2022 για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Άσκησης Κοινωνικών Πολιτικών για τη Γ΄ Ηλικία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας για το πρόγραμμα «Θαλάσσια μπάνια των ΚΑΠΗ» του Δήμου μας.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 66:    Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ομαδάρχες-κοινοτάρχες) για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας για τη Δημοτική κατασκήνωση.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 67:    Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2022 βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 68:    Σύσταση παγίας προκαταβολής 2022-Ορισμός υπολόγου.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 69:    Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση δαπανών πληρωμής Ειδών Υγιεινής για την αποφυγή του κορωνοϊου για το έτος 2022.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 70:    Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους-Β’ κατανομή έτους 2022».    (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window