Αποφάσεις ΔΕ|

Πράξη 63η:  «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 2/22.01.2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Νέας Ιωνίας », με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 64η:  Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Νέας Ιωνίας, καθώς και στολών για το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, έτους 2023.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 65η:  Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής σε διαγωνισμό και κατακύρωση του διαγωνισμού, για την ανάληψη του έργου «Συντήρηση Σχολικών Κτηρίων και Αυλείων Χώρων Δήμου Νέας Ιωνίας 2021-2022». (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 66η:  Αποδοχή μελέτης του έργου «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 67η:  Έγκριση 1ης παρατάσεως της προθεσμίας του έργου «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων και λοιπές εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας πέριξ του Ποδονίφτη εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου κατά την χειμερινή περίοδο 2023-2024».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 68η:  Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών Αναδόχων, σε Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό που διενεργήθηκε για την ετήσια προμήθεια τροφίμων (2024-2025), που θα καλύψουν τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου, την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Νέας Ιωνίας, τα είδη τροφίμων του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ» και ανακήρυξη Οριστικών Αναδόχων.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 69η:  Συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης προσφορών για τις απευθείας αναθέσεις προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών έτους 2024 για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου βάσει του άρθρου 221 του Ν.4412/16.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 70η:  Αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Νέας Ιωνίας.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 71η:  Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών 4ου τριμήνου 2023-ΔΗΜΟΥ Ν.ΙΩΝΙΑΣ.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 72η:  Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Ν. Ιωνίας 4ου τριμήνου 2023 σωρευτικά.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 73η:  Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2023 για το 4ο τρίμηνο του Οργανισμού Πολιτισμού Άθλησης και Νεολαίας Δήμου Ιωνίας.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 74η:  «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών ΚΕΒΡΕΦΟ έτους 2023 για το 4ο τρίμηνο.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 75η:  Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2023 για το Δ΄ τρίμηνο(ΚΕΜΙΠΟ).  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 76η:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/12/2023 του ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 77η:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/12/2023 του ΚΕΒΡΕΦΟ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 78η:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/12/2023 του ΟΠΑΝ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 79η:  «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/12/2023 του ΚΕΜΙΠΟ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 80η:  Εισήγηση για παράταση (μετάθεση) του συμβατικού χρόνου παράδοσης προμήθειας ειδών καθαριότητας.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 81η:  Σύσταση παγίας προκαταβολής 2024-Ορισμός υπολόγου.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 82η:  Έγκριση μελέτης προσβασιμότητας για κινητή ράμπα επί της Λεωφόρου Ηρακλείου 221.

Πράξη 83η:  Παραχώρηση ανεμπόδιστης εισόδου στην οδό ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 32.

Πράξη 84η:  Αίτημα για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής & μουσικών οργάνων στην επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας (ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ), της εταιρείας «ΠΕΙΝΩΚΙΟ Ο.Ε.», επί της οδού ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΗΡΩΩΝ 86.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 85η:  Χορήγηση Άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων, επί του πεζόδρομου της οδού ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ, στην επιχείρηση «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», ιδιοκτησία της εταιρείας ΧΑΜΠ ΟΕ.

Πράξη 86η:  Αίτηση για κοπή δέντρου στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου 41.

Πράξη 87η:  Επιστροφή χρημάτων λόγω μη παρακολούθησης του προγράμματος της Θερινής Απασχόλησης Δήμου Νέας Ιωνίας 2023-Ν. Μπελιάς.

Πράξη 88η:  Επιστροφή χρημάτων λόγω μη παρακολούθησης του προγράμματος της Θερινής Απασχόλησης Δήμου Νέας Ιωνίας 2023- Ε.Μπλάθρα.

Πράξη 89η:  Επιστροφή χρημάτων λόγω μη παρακολούθησης του προγράμματος της Θερινής Απασχόλησης Δήμου Νέας Ιωνίας 2023- Α. Σταμελάκη.

Πράξη 90η:  Επιστροφή χρημάτων λόγω μη παρακολούθησης του προγράμματος της Θερινής Απασχόλησης Δήμου Νέας Ιωνίας 2023- Β. Φλώρου.

Πράξη 91η:  Επιστροφή χρημάτων λόγω μη παρακολούθησης του προγράμματος της Θερινής Απασχόλησης Δήμου Νέας Ιωνίας 2023- Α.Γ. Ελταχήρ.

Πράξη 92η:  Επιστροφή χρημάτων λόγω μη παρακολούθησης του προγράμματος της Θερινής Απασχόλησης Δήμου Νέας Ιωνίας 2023- Α. Μπίτη.

Πράξη 93η:  Επιστροφή χρημάτων λόγω μη παρακολούθησης του προγράμματος της Θερινής Απασχόλησης Δήμου Νέας Ιωνίας 2023- Ε. Χουρουζιδου.

Πράξη 94η:  Επιστροφή χρημάτων λόγω μη παρακολούθησης του προγράμματος της Θερινής Απασχόλησης Δήμου Νέας Ιωνίας 2023- Η. Γεωργιόπουλος.

Πράξη 95η:  Επιστροφή χρημάτων λόγω μη παρακολούθησης του προγράμματος της Θερινής Απασχόλησης Δήμου Νέας Ιωνίας 2023- Κ. Ηλία.

Πράξη 96η:  Επιστροφή χρημάτων λόγω μη παρακολούθησης του προγράμματος της Θερινής Απασχόλησης Δήμου Νέας Ιωνίας 2023- Μ. Δηλαβεράκη .

Πράξη 97η:  Επιστροφή χρημάτων λόγω μη παρακολούθησης του προγράμματος της Θερινής Απασχόλησης Δήμου Νέας Ιωνίας 2023- Ο. Τσοπανά.

Πράξη 98η:  Επιστροφή χρημάτων λόγω μη παρακολούθησης του προγράμματος της Θερινής Απασχόλησης Δήμου Νέας Ιωνίας 2023- Π. Κάτσινου.

Πράξη 99η:  Επιστροφή χρημάτων λόγω μη παρακολούθησης του προγράμματος της Θερινής Απασχόλησης Δήμου Νέας Ιωνίας 2023- Π. Μαστόρου.

Πράξη 100η:  Επιστροφή χρημάτων λόγω μη παρακολούθησης του προγράμματος της Θερινής Απασχόλησης Δήμου Νέας Ιωνίας 2023- Π. Πελεκάνου.

Πράξη 101η:  Επιστροφή χρημάτων λόγω μη παρακολούθησης του προγράμματος της Θερινής Απασχόλησης Δήμου Νέας Ιωνίας 2023- Τ. Τάσσιου.

Πράξη 102η:  «Επιχορήγηση ποσού 3.922,58 ευρώ στο Δήμο Νέας Ιωνίας για την κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας του.»  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 103η:  Διαγραφή από Χρηματικό Κατάλογο (ΓΟΥΔΕΛΗ).

Πράξη 104η:  Διαγραφή από Χρηματικό Κατάλογο(ΓΑΛΑΝΗΣ).

Πράξη 105η:  Διαγραφή από Χρηματικό Κατάλογο (ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ).

Πράξη 106η:  Διαγραφή από Χρηματικό Κατάλογο (ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ).

Πράξη 107η:  Διαγραφή από Χρηματικό Κατάλογο (ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ).

Πράξη 108η:  Διαγραφή από Χρηματικό Κατάλογο (ΑΝΘΡΑΚΙΔΟΥ).

Πράξη 109η:  Διαγραφή από Χρηματικό Κατάλογο (ΚΑΚΟΥΡΗΣ).

Πράξη 110η:  Διαγραφή από Χρηματικό Κατάλογο (ΔΡΟΥΜΠΕΤΑΚΗΣ).

Πράξη 111η:  Διαγραφή από Χρηματικό Κατάλογο (ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ).

Πράξη 112η:  Διαγραφή από Χρηματικό Κατάλογο (ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΥ).

Μοιραστείτε
Close Search Window