Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 483:    Διαγραφή ποσού από χρηματικούς καταλόγους και μεταβίβαση οφειλής (αρ.πρωτ.30501).
Πράξη 484:    Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΑΠΟ ΟΑΚΑ ΕΩΣ ΗΣΑΠ Ν. ΙΩΝΙΑΣ (ΦΑΣΗ Α΄) σύμφωνα με το ΦΕΚ 1053/Β/14-4-2016 τεχνικές οδηγίες για υποδομές ποδηλάτων».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 485:    Συγκρότηση ετησίας επιτροπής διενεργείας διαγωνισμών έργων έτους 2022.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 486:    Έγκριση διακήρυξης διαγωνισμού.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 487:    Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Εργασίες σε παιδικές χαρές για την εναρμόνισή τους με τις διατάξεις Υ.Α. 27.934/2014».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 488:    Εισήγηση για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (αριθμ. πρωτ. Διαβιβαστικού εγγράφου:5186/25-2-2021), καθώς και για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης του επικείμενου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, «κάτω των ορίων», αναφορικά με την εκτέλεση της προμήθειας εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών του Κέντρου Βρεφονηπιακής Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.) του Δήμου Νέας Ιωνίας».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 489:    Διαγραφή ποσού από χρηματικούς καταλόγους (αρ.πρωτ.29981).
Πράξη 490:    Eπιστροφή χρημάτων (αρ.πρωτ. 29980/14-12-2021).      (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 491:    Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Δήμου Νέας Ιωνίας οικ. έτους 2020.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 492:    «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 30/9/2021 του ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 493:    «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 30/9/2021 του ΚΕΒΡΕΦΟ».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 494:    «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 30/9/2021 του ΟΠΑΝ».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 495:    «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 30/9/2021 του ΚΕΜΙΠΟ».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 496:    «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/10/2021 του ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 497:    «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/10/2021 του ΚΕΒΡΕΦΟ».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 498:    «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/10/2021 του ΟΠΑΝ».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 499:    «Υποβολή Λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων την 31/10/2021 του ΚΕΜΙΠΟ».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 500:    8η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2021.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 501:    Εκτέλεση της με αρ.7830/2021 οριστικής απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 8ο Μον.).
Πράξη 502:    Εξωδικαστικός συμβιβασμός κατ΄αρ. 40 Ν 4735/2020 όπως αντικατέστησε το αρ. 72 Ν3852/2010.

Μοιραστείτε
Close Search Window