Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 472:    Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης με αριθ. πρωτ. 6437/11-3-2021 του Δήμου Νέας Ιωνίας και του οικονομικού φορέα «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΠΥΡ. XATZAKH», για την συμπληρωματική προμήθεια ποσότητας 10.500 λίτρων πετρελαίου κίνησης, για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος, ως την λήξη της σύμβασης.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 473:    Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Καθαρισμός φρεατίων,κατασκευή σποραδικών τμημάτων αγωγών και φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων και κατασκευή σποραδικών τμημάτων αγωγών αποχέτευσης και συνδέσεων ακινήτων έτους 2017».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 474:    «Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 475:    «Ορισμός Δικηγόρου κ. Θανόπουλου».
Πράξη 476:    «Απαλλαγή –Μείωση από τα τέλη κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται στον πεζόδρομο της οδού Μικράς Ασίας που διέκοψαν ή περιόρισαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού – COVID-19 και δεν έκαναν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, αλλά και λόγω πληθώρας προβλημάτων που έχουν προκύψει από τα έργα κατασκευής αγωγού ομβρίων υδάτων επί της οδού Αλατσάτων, η οποία εφάπτεται με τον πεζόδρομο της οδού Μικράς Ασίας για το έτος 2021».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 477:    Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό ΚΑ 10.6262.0001 για παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και ελέγχου σημάτων, των συναγερμών του Δήμου Νέας Ιωνίας, με το κέντρο λήψεως σημάτων του αναδόχου, εργασιών & υλικών αποκατάστασης σε περίπτωση βλάβης έτους 2022-2023 για τον Δήμο.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 478:    «Ανάκληση της αριθμ. 459/2021 Πράξης Οικονομική Επιτροπής».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 479:    «Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την αντιμετώπιση μικροδαπανών φιλοξενίας και την προμήθεια ειδών στο πλαίσιο διοργάνωσης των πολιτιστικών εκδηλώσεων «Ιωνικές Ημέρες Τέχνης & Πολιτισμού» για το έτος 2021 και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου Χ.Ε Προπληρωμής».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 480:    «Κατανομή ποσού ύψους 972.000,00 ευρώ σε Δήμους της Χώρας για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας , με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα Δ.ΙΕΚ και τα ΣΔΕ της επικράτειας».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 481:    «Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων – Συμπληρωματική απόφαση IΑ’ κατανομή (μηνός Νοεμβρίου)έτους 2021».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window