Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 462:    Έγκριση πρακτικού αποσφραγίσεως προσφορών και ελέγχου υποβολής εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και απόρριψη προσφοράς κατά τον διαγωνισμό για την ανάληψη του έργου «Συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δήμου Νέας Ιωνίας έτους 2021-2022».    Αναλυτικά
Πράξη 463:    Εγκριση πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση του έργου: «Κατεπείγουσες εργασίες στα 7ο-11ο-15ο Δημοτικά Σχολεία».    Αναλυτικά
Πράξη 464:    Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής σε διαγωνισμό και κατακύρωση του διαγωνισμού, του έργου «Προσαρμογή των 1ου, 2ου, 3ου, 4ου και 7ου βρεφονηπιακών σταθμών Ν. Ιωνίας στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με το Π.Δ. 99/2017».  Αναλυτικά
Πράξη 465:    Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή του έργου: Ανακατασκευή-επισκευή πεζοδρομίων.      Αναλυτικά
Πράξη 466:    Εγκριση ενιαίας μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με αριθ.πρωτ.27977/22-11-2021, έγκριση και κατάρτιση όρων Διεθνή Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την ετήσια (2022-2023) προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Νέας Ιωνίας και των Νομικών Προσώπων του (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο, Ο.Π.Α.Ν.) καθώς και των Σχολικών Επιτροπών του (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας), συνολικής εκτιμώμενης αξίας ποσού 720.479,07 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.    Αναλυτικά
Πράξη 467:    ΄Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης με αριθ. πρωτ. 6437/11-3-2021 του Δήμου Νέας Ιωνίας και του οικονομικού φορέα «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΠΥΡ. XATZAKH», για την συμπληρωματική προμήθεια πετρελαίου κίνησης για την κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής Συγκοινωνίας, ως την λήξη της.    Αναλυτικά
Πράξη 468:    Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου Δημητρίου Πουλή, Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής, για την αντιμετώπιση δαπανών πληρωμής παράβολων για τον έλεγχο από ΚΤΕΟ, τριών (3) λεωφορείων της Δημοτικής Συγκοινωνίας, για το έτος 2021.      Αναλυτικά
Πράξη 469:    Έγκριση δαπανών απόδοσης λογαριασμού από την υπόλογο υπάλληλο Βασιλική Ζώη του Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής ενοικίασης ασθενοφόρου λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού – Απαλλαγή υπολόγου.      Αναλυτικά

Μοιραστείτε
Close Search Window