Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 296:  «Έκθεση Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Α΄ Εξαμήνου έτους 2022».  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 297:  Καθορισμός θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής / πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2022-2023.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 298:  Καθορισμός ειδικότητας πρόσληψης προσωπικού με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 299:  Καθορισμός ειδικοτήτων πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Πράξη 300:  «Αποζημίωση του κ. Δ. Αναγνωστόπουλου – Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς».

Πράξη 301:  «Αποζημίωση της κ. Φ. Δαυλά – Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς».

Πράξη 302:  «Αποζημίωση του κ. Β. Ραφτόπουλου- Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς».

Πράξη 303:  «Αποζημίωση του κ. Π. Σολομωνίδη – Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς».

Πράξη 304:  Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο και μεταβίβαση οφειλής.(αρ.πρωτ.αίτησης 18475/2022).

Πράξη 305:  Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στους κωδικούς ΚΑ 10.6261.0001, 15.6261.0001, 40.6261.0001, για εργασίες συντήρησης, προσθήκης και βελτίωσης του μηχανολογικού εξοπλισμού των ανελκυστήρων (μηχανή-θάλαμος-πλαίσιο) Δήμου Νέας Ιωνίας για την ασφαλή λειτουργία.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel