ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Νέα Ιωνία 3- 8-2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                                               Αριθμ. Πρωτ.: 19297
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τηλ. Επικοινωνίας : 2132000470, 2132000414,
2132000415, 2132000421, 2132000472

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Νέας Ιωνίας για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει την Πέμπτη 4/8/2022 και λήγει την Πέμπτη 18/8/2022.

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Νέας Ιωνίας, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμού ατόμων, ως εξής :
Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, η βαθμολόγηση των κριτηρίων, οι διαδικασίες κατάταξης των υποψηφίων και πρόσληψης των επιτυχόντων αναφέρονται στην υπ’ αριθ. αρίθμ. ΣΟΧ 2/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ τα οποία είναι τοιχοκολλημένα στο Δημοτικό Κτίριο και αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου www.neaionia.grΠροκηρύξεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΟΥ

Υπηρεσία

Έδρα Υπηρεσίας

Ειδικότητα

Αριθμός ατόμων

Χρόνος απασχόλήσης

Μερικής απασχόλησης

Πλήρους απασχόλησης

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Για τη στελέχωση υπηρεσιών καθαρισμού σχολικών μονάδων) ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΥΕ Καθαριστές – στριες σχολικών μονάδων 4 40 Διδακτικό έτος 2022-2023

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση με αριθμό ΣΟΧ2/2022 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: prokirixeis@neaionia.gr.
Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας.
Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.
Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθεί σε ενιαίο αρχείο pdf.
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία παραλαβής του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με το οποίο θα αποστέλλεται η αίτηση του υποψηφίου.
Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση και για τις δύο θέσεις (πλήρους απασχόλησης και μερικής απασχόλησης), πρέπει στο πεδίο Β. της αίτησης να δηλώσουν την σειρά προτίμησης με ένδειξη 1 (πρώτη προτίμηση) και 2 (δεύτερη προτίμηση).
Η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.
Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει την Πέμπτη 4/8/2022 και λήγει την Πέμπτη 18/8/2022.

Νέα Ιωνία 3/8/2022
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ

Για την Ανακοίνωση πατήστε εδώ

Για το Παράρτημα-ΙΙ-απόφασης-41797 πατήστε εδώ

Για την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου πατήστε εδώ

Μοιραστείτε
Close Search Window