Αποφάσεις ΟΕ|

Πράξη 73η:    «Εισήγηση για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. πρωτ.8146/24-03-2023 μελέτης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και για την κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του επικείμενου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, «κάτω των ορίων», για την παροχή υπηρεσίας μεταφοράς ατόμων για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Νέας Ιωνίας, καθώς και ορισμός Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 74η:    «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤA: 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ, 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 3ο ΛΥΚΕΙΟ & 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΥΤΑ».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 75η:    «Ορισμός υπευθύνου κίνησης του Τραπεζικού Λογαριασμού Ειδικού Σκοπού χειρισμού της Πάγιας Προκαταβολής του Δήμου».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 76η:    «Επικύρωση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης – ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής – αξιολόγησης Τεχνικών & Οικονομικών Προσφορών στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, αναφορικά με την ανάθεση των ΑΓΟΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ/(ΥΠΟ)ΤΜΗΜΑΤΩΝ, τα οποία προέκυψαν κατόπιν του διενεργηθέντος Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών των Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών του «ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο. Ματαίωση ή μη διαδικασίας για ΤΜΗΜΑΤΑ/(ΥΠΟ)ΤΜΗΜΑΤΑ, για τα οποία είτε δεν συμμετείχε κάποιος οικονομικός φορέας, είτε δεν υποβλήθηκε κάποια αποδεκτή προσφορά. Ορισμός ή μη προσωρινών αναδόχων».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 77η:    «Έγκριση ενιαίας μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με αριθ. Πρωτ. 7465/20-3-2023 έγκριση και κατάρτιση όρων Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την ετήσια (2023-2024) προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Νέας Ιωνίας και των Νομικών Προσώπων του (ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ, Ο.Π.Α.Ν) καθώς και των Σχολικών Επιτροπών του (πρωτοβάθμιας) και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας & αξιολόγησης προσφορών του ως άνω Διαγωνισμού».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 78η:    «Ακύρωση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό ΚΑ 10.6261.0001 για την προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπινάκων, διάφορων υλικών και ανταλλακτικών για την κεντρική πύλη εισόδου του Δημαρχείου που κρίνονται απαραίτητα για την σωστή λειτουργία αυτής».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 79η:    «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό ΚΑ 10.6261.0001 για την προμήθεια και τοποθέτηση διάφορων υλικών και ανταλλακτικών για την κεντρική πύλη εισόδου του Δημαρχείου που κρίνονται απαραίτητα για την σωστή λειτουργία αυτής».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 80η:    «Έγκριση δαπάνης που αφορά στην οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη».
Πράξη 81η:   «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό: τον Κ.Α. 15.6615.0001 με τίτλο ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ, συνολικού ύψους 1.240,00€ με το Φ.Π.Α. 24% για την προμήθεια εντύπου για την πληροφόρηση των μαθητών και των γονέων τους για τη λειτουργία της Δημοτικής Κατασκήνωσης».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 82η:    «Κατανομή ποσού ύψους 30.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 στο Δήμο Νέας Ιωνίας για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 83η:    «Λήψη απόφασης εξειδίκευσης κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής εκτύπωσης στο πλαίσιο εορτασμού για την συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυση της Νέας Ιωνίας».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
Πράξη 84η:    «Αποζημίωση του κ. Τριαντάφυλλου Ποδάρα- Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς».
Πράξη 85η:    «Αποζημίωση του κ. Παναγιώτη Πάκου- Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς».

Μοιραστείτε
Close Search Window