Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Νέα Ιωνία: 7-4-2023
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
email: merimna@neaionia.gr
Αρ. πρόσκλησης: 6                                                                 Συνεδρίαση 8η
Αρ. πρωτ. 10145

Προς: Την κ. Δήμαρχο
και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 8η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40) και με Τηλεδιάσκεψη (χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr) την Τρίτη 11-4-2023 και ώρα 19:30, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 67 του Ν.3852/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 13/Α΄/9-7-2022), για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα.

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α

 1. Συζήτηση επί της επιστολής της «Δημιουργία Αλληλεγγύη» με αρ. πρωτ. 7952/22-3-23.
 2. Ψήφισμα της «Λαική Συσπείρωση» με αρ. πρωτ. 9328/3-4-23.
 3. Ψήφισμα της «Εκτός Σχεδίου» με αρ. πρωτ. 9519/4-4-23.
 4. Συζήτηση επί της επιστολής της «Λαικής Συσπείρωσης» με αρ. πρωτ. 9555/4-4-23.
 5. Ψήφισμα της «Λαική Συσπείρωση» με αρ. πρωτ. 9850/6-4-23.
 6. Έγκριση Πρώτης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Εργων έτους 2023.
 7. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της Πράξης «Προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 99/2017».
 8. Ορισμός δύο(2) Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για τη σύσταση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών που αφορά εκποίηση , μίσθωση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων για το έτος 2023.
 9. Προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαρκείας έως δύο μήνες για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Παιδείας , δια βίου μάθησης και Πολιτισμού της διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας για το «Πρόγραμμα Θερινής Απασχόληση 2023».
 10.  Προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως (3) μήνες έτους 2023 για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας για τη Δημοτική Κατασκήνωση.
 11. Προγραμματισμός σύναψης σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός(1) ΠΕ Ιατρού/ΠΕ Καρδιολόγου διάρκειας έως δύο μήνες για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Άσκησης Κοινωνικών Πολιτικών για τη Γ΄ηλικία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας.
 12. Καθορισμός ειδικοτήτων πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους.
 13. Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή του για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής έργου « Μετατόπιση συλλεκτήρα ομβρίων (ρέμα Πεύκης ) στην οδό Αλατσάτων Δήμου Νέας Ιωνίας.
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με τον Δήμο Ηρακλείου Αττικής ως προς την υποστήριξη άσκησης των αρμοδιοτήτων Υπηρεσίας Δόμησης.
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με τον Δήμο Γαλατσίου ως προς την υποστήριξη άσκησης των αρμοδιοτήτων Υπηρεσίας Δόμησης.
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με τον Δήμο Μεταμόρφωσης ως προς την υποστήριξη άσκησης των αρμοδιοτήτων Υπηρεσίας Δόμησης.
 17. Συγκρότηση της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2023.
 18. Έγκριση διοργάνωσης επετειακής εκδήλωσης για την συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Νέας Ιωνίας.
 19. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προυπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ)»του Δήμου μας.
 20. Ψήφιση 1ης Αναμόρφωσης Προυπολογισμού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ο.Π.Α.Ν) Δήμου Νέας Ιωνίας Οικονομικού έτους 2023.
 21. Διαγραφή από Χρηματικό Κατάλογο αρ. πρωτ. 9229.
 22. Διαγραφή από Χρηματικό Κατάλογο αρ. πρωτ. 8996.
 23. Διαγραφή από Χρηματικό Κατάλογο αρ. πρωτ. 8995.
 24. Διαγραφή Οφειλής με αρ. πρωτ. 9036.
 25. Διαγραφή από χρηματικό Κατάλογο και μεταβίβαση οφειλής με αρ. πρωτ. 9035.
 26. Επιστροφή Χρημάτων με αρ. πρωτ. 8475.

   Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. πράξης 209/150ης Συνεδρίασης/27-06-2011), θα προηγηθούν:

 1. Ανακοινώσεις Προέδρου.
 2. Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις Δημάρχου.
 3. Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

Όσοι δημότες επιθυμούν να παρακολουθήσουν την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα μπορούν να το πραγματοποιήσουν ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο κατά την έναρξή του:

https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-14244

 

 

 

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα
3. Νομική Υπηρεσία
4. Διευθυντές Υπηρεσιών

Κοινοποίηση:
1. ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ
2. ΚΕ. ΜΙ.ΠΟ
3. Ο.Π.Α.Ν.
4. Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή
5. Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή
6. Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ν. Ιωνίας
7. Τοπικά Μ.Μ.Ε.

 

Μοιραστείτε
Close Search Window