Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Νέα Ιωνία, 14/10/2021
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                                       Αρ. Πρωτ : 24370
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Αγίου Γεωργίου 40
Ταχ. Κώδ. : 142 34 Νέα Ιωνία
Πληροφ. : Ν. Τζές & Λ. Πολύζος
Τηλέφ. : 2132000456-557-559
Mail: procurement@neaionia.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

   ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ με σφραγισμένες προσφορές, και κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την παροχή της υπηρεσίας: «Ετήσια Ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου» (επιβατηγών, φορτηγών, απορριμματοφόρων, λεωφορείων, μηχανημάτων, δικύκλων, μηχανικών σαρώθρων κ.λπ.) του Δήμου Νέας Ιωνίας, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.20893/7-9-2021 του Τμήματος Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού, με την οποία καθορίστηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 63.150,00 ευρώ και το τεκμηριωμένο αίτημα Δημάρχου με αριθ. πρωτ. 21064/8-9-2021. (Διακήρυξη με αριθ. πρωτ.24341/14-10-2121 ΑΔΑΜ:21PROC009367482)

   Ο ανάδοχος θα αναδειχθεί μετά από Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
CPV:66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων

    Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 01-11-2021 και ώρα 15:00 μ.μ
• Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)
• Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται, το αργότερο (6) έξι ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
• Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.
• Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
• Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
• Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων τριάντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτών (631,50).
• Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
• Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι επτά (7) μήνες, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
• Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 141007, και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
β) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.neaionia.gr
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες και στη διεύθυνση του Δήμου Νέας Ιωνίας (Δημοτικό Κατάστημα): Αγ. Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου – Νέα Ιωνία Αττικής, στα Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 213.2000459-456, 557 (Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού).

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ

 

 

Πατήστε εδώ για την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πατήστε εδώ για την ΜΕΛΕΤΗ

Πατήστε εδώ για το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πατήστε εδώ για espd.pdf

Πατήστε εδώ για espd.xml

Μοιραστείτε
Close Search Window