Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

Καταχωριστέα στο ΚΗΜΔΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Νέα Ιωνία, 14 Οκτωβρίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                            Αρ. Πρωτ.: 24381
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

Ταχ. Δ/νση : Αγ. Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου
Τ.Κ. : 142 34, Νέα Ιωνία
Πληροφορίες: Ρ. Σταθακοπούλου
Τηλέφωνο : 213 2000451, 456, 459, 556, 557
E-mail : procurement@neaionia.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

             Θέμα: Παροχή υπηρεσιών ψεκασμού των πεύκων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ν. Ιωνίας.

   Ο Δήμος Νέας Ιωνίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην παροχή υπηρεσιών ψεκασμού των πεύκων για την καταπολέμηση του εντόμου Thaumatopea pityocampa (πιτυοκάμπη των πεύκων), καθώς και την κοπή και απομάκρυνση των ενεργών κουκουλιών (φωλιών), εντός των διοικητικών ορίων του (CPV: 77211500-7). Η εκτιμώμενη αξία της εν λόγω σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 12.840,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% (3.081,60), ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 15.921,60 ευρώ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναλυτικά περιγράφονται στην αριθ. πρωτ. 23565/06-10-2021 μελέτη, αρμοδίως συνταχθείσα από το Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.
Κριτήριο ανάδειξης αναδόχου, της ανωτέρω παροχής υπηρεσιών, ορίζεται η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν.4412/2016 και ιδίως του άρθρου 118.
Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 120 παρ. 3 του ν. 4412/2016, παρακαλείσθε όπως καταθέσετε τις οικονομικές σας προσφορές, οι οποίες θα πρέπει να είναι αναλυτικές, σύμφωνα με τον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ως άνω αναφερόμενης μελέτης, να μην ξεπερνούν ανά είδος τα όρια του ενδεικτικού, καθώς και να προσδιορίζεται ρητά εάν η συνολικά προσφερόμενη τιμή είναι με ή χωρίς Φ.Π.Α. Επίσης, ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει, εκτός από την Οικονομική Προσφορά (η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του νομίμου εκπροσώπου), μία (1) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι τηρούνται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 «περί περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας». Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δεν πληρούν τα ανωτέρω δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (ταχυδρομείο, courier κλπ) στη διεύθυνση: Αγ. Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου, 142 34 – Νέα Ιωνία ή να κατατίθενται με φυσική παρουσία ή δια εκπροσώπου, στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας – Γραμματείας – Πρωτοκόλλου του Δήμου, σε σφραγισμένο φάκελο με διαβιβαστικό σημείωμα που θα φέρει τα στοιχεία της εταιρείας και της σχετικής μελέτης, έως και την Τετάρτη, 20/10/2021 και ώρα 14:00.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και πριν την απόφαση ανάθεσης, ο μειοδότης θα κληθεί να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 73 παρ. 1 και 2 του ν. 4412/2016:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (ημερ/νια έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του). Σε περίπτωση αναμονής έκδοσης του, δύναται να προσκομιστεί Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι: «ο υποψήφιος ανάδοχος δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016».
Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα
Τα δικαιολογητικά [β] και [γ] γίνονται δεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις [3] μήνες πριν από την υποβολή τους.
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νόμιμου εκπροσώπου (πιστοποιητικό ΓΕΜΗ – ΦΕΚ σύστασης).
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε (καθημερινά και κατά τις ώρες λειτουργίας του Δήμου) στο Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου: τηλ. 210 2756000 (αρμόδιοι υπάλληλοι, κ. Α. Κατσορίδας, κα Χ. Αναστασοπούλου).
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο του Δήμου, στη διεύθυνση (URL): neaionia.gr και συγκεκριμένα στη διαδρομή: https://neaionia.gr/prokiryxeis-diagonismoi.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αριστείδης Χατζησαββίδης

 

Για την ΜΕΛΕΤΗ πατήστε ΕΔΩ

 

 

Εσωτερική Διανομή:
• Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
• Γενική Γραμματέα
• Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής, Περιβάλλοντος και Δημ. Συγκοινωνίας
• Αντιδήμαρχο Οικονομικών
• Διεύθυνση Περιβάλλοντος
• Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
• Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου
• Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού

 

Μοιραστείτε
Close Search Window