Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      Ν. Ιωνία: 23/12/2021
ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ                           Αρ. Πρωτ.: 4356
( ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.)
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΓΑΛΗΝΟΥ 2 ΚΑΙ ΑΓ. ΟΛΓΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 2724761
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. ΒΑΪΣΙΔΟΥ –Α. ΚΑΛΟΓΡΗΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατ΄ άρθρο 21 του Ν.2190/1994 όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» έτους 2021-2022, ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο. Δήμου Νέας Ιωνίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 31-08-2022 με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, των ειδικοτήτων ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, ΥΕ βοηθών Μαγείρων, με τα αντίστοιχα προσόντα κατά την αντίστοιχη περίοδο:
Α) Ένας (1) ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
Β) Ένας (1) ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού
Γ) Ένας (1) ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
Δ) Δύο (2) ΥΕ βοηθών Μαγείρων
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α) Για την ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Κοινωνικών- Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Διοικητικής Τεχνολογίας ή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Λογιστικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ή Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και
β) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου
Β) Για την ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού
α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπι-στωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή
Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή
Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδι-κότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή
– Απολυτήριος τίτλος:
– Ενιαίου Λυκείου ή
– Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή
-Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή
– Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, και επιπλέον
β) γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
Γ) Για τη ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών βρεφοκόμων παιδοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Γ) Για τις ΥΕ βοηθών Μαγείρων
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφί-ους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργα-στηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
2. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα ( καταδίκη, υποδικία, δικαστι-κή συμπαράσταση)
Περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν, στο Παράρτημα του ΑΣΕΠ για ΣΟΧ με σήμανση «10-6-2021» στο δικτυακό του τόπο (www.asep.gr)
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με όλα τα δικαιολογητικά εντός 10 ημερών (υπολογιζόμενων ημερολογιακά) από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Νέας Ιωνίας ή στο κατάστημα του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο. Δήμου Νέας Ιωνίας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (kevrefo20@gmail.com) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο. Δήμου Νέας Ιωνίας, Αγ. Όλγας & Γαληνού 2, Τ.Κ. 14233, Νέα Ιωνία, απευθύ-νοντάς την στη Δ/νση Προσχολικής Αγωγής, υπόψη κας Βαϊσίδου Κυριακής ή κας Καλό-γρηα Αναστασίας(τηλ. επικοινωνίας: 2102724761).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1:
Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή.
Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 2:
Ολόκληρη η ανακοίνωση μαζί με το Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), με σήμανση έκδοσης «1 0-6-2021»
Βρίσκεται αναρτημένη στο site Δήμου Νέας Ιωνίας www.neaionia.gr

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 31/12/2021 και λήγει στις 10/01/2022.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

Για την Ανακοίνωση πατήστε ΕΔΩ

Για το Έντυπο ΣΟΧ1 ΠΕ – ΤΕ πατήστε ΕΔΩ

Για το Έντυπο ΣΟΧ2 ΔΕ – ΥΕ πατήστε ΕΔΩ

Για το Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ πατήστε ΕΔΩ

Για το Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ πατήστε ΕΔΩ

 

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel