Ανακοινώσεις|

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022 ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΕΣΟΔΑ

Κωδικός

Περιγραφή

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 16.152.814,80
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 212.000,00
02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 120.000,00
03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 5.803.369,72
04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.097.920,00
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 836.000,00
06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 7.922.005,08
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 161.520,00
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 6.794.167,66
11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 500,00
12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 475.174,90
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 6.147.692,76
14 ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 500,00
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ 114.800,00
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 55.500,00
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 1.913.537,02
21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 1.890.537,02
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 23.000,00
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 4.438.522,78
31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 438.960,00
32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 3.999.562,78
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5.680.520,00
41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 4.869.000,00
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41.000,00
43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Η ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 770.520,00
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 7.862.520,93
51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 7.862.520,93
  ΣΥΝΟΛΟ 42.842.083,19

 

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός

Περιγραφή

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 22.841.567,45
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 11.682.397,93
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 821.907,12
62 Παροχές τρίτων 2.423.485,37
63 Φόροι – Τέλη 83.080,00
64 Λοιπά γενικά έξοδα 702.278,40
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 160.061,52
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.811.986,00
67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις – Παροχές – Επιχορηγήσεις – Επιδοτήσεις – Δωρεές) 5.141.271,11
68 Λοιπά έξοδα 15.100,00
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 10.764.072,95
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 4.116.347,07
73 Έργα 5.516.517,60
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 1.123.208,28
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 8.000,00
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 9.211.000,48
81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 437.864,00
82 Λοιπές αποδόσεις 4.907.000,00
83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0,00
85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους 3.866.136,48
9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 25.442,31
91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 25.442,31
  ΣΥΝΟΛΟ 42.842.083,19

 

Μοιραστείτε
Close Search Window