Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Νέα Ιωνία, 29.12.2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                           Αρ. Πρωτ/λλου 31204
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό δια προσφοράς επί μέρους ποσοστών εκπτώσεως κατ’ άρθρο 95, παρ. 2α, Ν. 4412/2016, για την ανάληψη του έργου «Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2022». Η προϋπολογιζομένη δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 139.999,99 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (πλην Φ.Π.Α. 112.903,22 €). Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση ή επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων σε κοινοχρήστους χώρους του Δήμου ή εντός δημοτικών κτηρίων. Συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων ΓΟ-ΟΕ και απροβλέπτων, το έργο περιλαμβάνει ηλεκτρολογικές εργασίες αξίας 103.481,91 € και απολογιστικώς χρεωστέες εργασίες αξίας 7.080,00 €. Η δαπάνη αναθεωρήσεως τιμών είναι 2.341,31 € και ο ΦΠΑ 27.096,77 €. Κωδικός CPV του έργου είναι ο 45310000-3 (Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων). Το έργο έχει προθεσμία δεκαοκτώ μηνών. Περιοχή εκτελέσεως του έργου είναι ο Δήμος Νέας Ιωνίας (NUTS: EL301). Το έργο χρηματοδοτείται εξ εσόδων εκ του Υπουργείου Εσωτερικών (ΣΑΤΑ).
Τα τεύχη δημοπρατήσεως διατίθενται υπό ηλεκτρονική μορφή δωρεάν εκ της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ή εκ της ιστοσελίδος «Προκηρύξεις Διαγωνισμών» της δημοτικής διαδικτυακής πύλης www.neaionia.gr (ηλ. δ/νση: https://neaionia.gr/prokiryxeis). Στο ΕΣΗΔΗΣ ο διαγωνισμός διακρίνεται υπό τον αύξοντα αριθμό 185844.
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικώς μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την 24η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10:00 π.μ.
Η αποσφράγιση των προσφορών έχει ορισθή να γίνει την 25η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ.
Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία των ηλεκτρομηχανολογικών έργων και είναι εγκατεστημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση γ΄ και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικοί φορείς εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) ή σε Μητρώο Περιφερειακής Ενότητος, στην κατηγορία των ηλεκτρομηχανολογικών έργων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού αριθμού φορολογικού μητρώου (π.χ. κοινοπραξία).
Κατ’ άρθρον 72, παρ. 1, Ν. 4412/2016, ως έχει μετά την τροποποίησή του δι’ άρθρου 21 Ν. 4782/2021, για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η παροχή εγγυήσεως ύψους 2.258,06 € και ισχύος τουλάχιστον έως 24.12.2022.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Α. Χατζησαββίδης

 

Για την Προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

Για την Διακήρυξη πατήστε ΕΔΩ

Για την Τεχνική Έκθεση – Τεχνική Περιγραφή πατήστε ΕΔΩ

Για το Τιμολόγιο Μελέτης πατήστε ΕΔΩ

Για τον Προϋπολογισμό Μελέτης πατήστε ΕΔΩ

Για τις Τεχνικές Προδιαγραφές πατήστε ΕΔΩ

Για την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ. )πατήστε ΕΔΩ

Για την Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) πατήστε ΕΔΩ

Για το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας πατήστε (Σ.Α.Υ) πατήστε ΕΔΩ

Για το Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) πατήστε ΕΔΩ

Για το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς πατήστε ΕΔΩ

Για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) πατήστε ΕΔΩ

 

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel