Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Νέα Ιωνία, 9/8/2023
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                           Αρ. πρωτ.: 22942
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Λόγω πλημμελούς λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) από Παρασκευής 4/8/2023 και ώρας 20:20 έως Δευτέρας 7/8/2023 και ώρας 10:40, ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής, δια της υπ’ αρ. 225/8-8-2023 πράξεως της Οικονομικής αυτού Επιτροπής (ΑΔΑ ΨΣΗ1ΩΚΥ-ΩΑ1), απεφάσισε μετάθεση προθεσμιών του διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στον αγωνιστικό χώρο και χυτού ελαστικού τάπητα στίβου (ταρτάν) στο Δημοτικό Στάδιο Ν. Ιωνίας», προϋπολογιζομένης δαπάνης 802.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ως ακολούθως:
α)Προθεσμία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 18/8/2023, ώρα 18:00 μ.μ.
β)Προθεσμία αιτήσεως συμπληρωματικών πληροφοριών: 10/8/2023.
γ)Προθεσμία παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών: 14/8/2023.
δ)Προθεσμία ισχύος εγγυήσεως συμμετοχής: 18/10/2024, εφ’ όσον έχει εκδοθή μετά την 7/8/2023, άλλως ισχύει η αρχική προθεσμία της διακηρύξεως (7/10/2024).
Δια της αυτής πράξεως, η αποσφράγιση των προσφορών ορίζεται να γίνει την Δευτέρα 21/8/2023 και ώρα 11:30 π.μ.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της ανηρτημένης εις ΚΗΜΔΗΣ υπ’ αρ. 23PROC013113270 οικείας διακηρύξως.
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Α. Χατζησαββίδης
Μοιραστείτε
Close Search Window