Συνεδριάσεις ΟΕ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Νέα Ιωνία 4-3-2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής
Αρ. πρόσκλησης: 9η                                                      Συνεδρίαση 9η
Αρ.πρωτ.: 5331

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

   Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη – χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, την ΤΡΙΤΗ 8/3/2022 και ώρα 13.00 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Πρόσκληση παράτασης ισχύος προσφορών και εγγυητικών επιστολών των συμμετεχόντων του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων έτους 2019».  (δείτε αναλυτικά εδώ)
2. «Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020” του Πράσινου Ταμείου στον Άξονα Προτεραιότητας 4 “Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
3. «Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2021” του Πράσινου Ταμείου για τη Δράση: «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
4. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στον κωδικό ΚΑ 30.6662.0002 για την συντήρηση του Η/Ζ – Πυρόσβεσης του Δήμου Νέας Ιωνίας, που είναι εγκατεστημένο στο Δημαρχείο, Αντλιοστασίου & Αγίου Γεωργίου 40 για την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
5. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στους κωδικούς ΚΑ 10.6262.0001, 15.6262.0001, 40.6262.0001, 10.6662.0001, 15.6662.0001, 40.6662.0001, για εργασίες συντήρησης ανελκυστήρων Δήμου Νέας Ιωνίας έτους 2022-2023.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
6. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στους κωδικούς ΚΑ ΚΑ 10.6265.0001, 15.6265.0001, 15.7135.0001, 20.6265.0001 για Συντήρηση / Αναγόμωση / Προμήθεια πυροσβεστήρων 2022-2023 Δήμου Νέας Ιωνίας.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
7. Εισήγηση 2ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Οικονομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή.  (δείτε αναλυτικά εδώ)
8. Έγκριση της χρονικής παράτασης της σύμβασης με αριθ. Πρωτ.6437/11-3-2021 και των τροποποιήσεων αυτής, για δυο μήνες (2) η οποία έχει υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Νέας Ιωνίας με τον Οικονομικό φορέα «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΠΥΡ. XATZAKH», που εδρεύει στην οδό Αχαρνών 350 -Αθήνα με ΑΦΜ: 123109681, ΔΟΥ: Γαλατσίου, Τ.Κ.11145, με αντικείμενο την προμήθεια καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
9. Έγκριση προκήρυξης διεξαγωγής πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής Δημοπρασίας καθώς και των όρων αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81(ΦΕΚ 77ΙΑΙ 30-3-1981) για την επιλογή εταιρείας για τη «Συλλογή των εγκαταλειμμένων οχημάτων».    (δείτε αναλυτικά εδώ)
10. Ψήφιση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ο.Π.Α.Ν.) Δήμου Νέας Ιωνίας.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
11. Επιστροφή χρημάτων (αρ.πρωτ.4937/1-3-2022).
12. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής τελών για την έκδοση και ανανέωση καρτών ψηφιακών ταχογράφων από την αρμόδια Δ/νση Συγκοινωνιών.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
13. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την αντιμετώπιση δαπάνης που αφορά την επιμόρφωση εργαζομένου οδηγού του Δήμου με σκοπό την ανανέωση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας.    (δείτε αναλυτικά εδώ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΜΕΛΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών

Τακτικά Μέλη:
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωματικά μέλη:
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ ΕΛΕΝΗ

 

Μοιραστείτε
Close Search Window