Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Νέα Ιωνία:    17-6-2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
email: merimna@neaionia.gr
Αρ. πρόσκλησης: 14η                                                                       Συνεδρίαση 14η
Αρ. πρωτ. 14120

ΠΡΟΣ:  Την Κα. Δήμαρχο και τους
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας
Σας καλούμε σε Συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και την υπ΄ αριθ. πρωτ. 40/20930/31-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. καθώς και τις υπ΄ αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 40/20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του ΥΠ. ΕΣ., η αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ:78363/5-12-2020(ΦΕΚΒ΄5350)ΚΥΑ.υπ΄αριθ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ. Φ69/139/οικ.431/11/1/2021,Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.8378 την Τρίτη 22-6-2021 και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θ Ε Μ ΑΤ Α
1    Επιστολή (ψήφισμα) της Δημοτικής Παράταξης «Δημιουργία Αλληλεγγύη».   Αναλυτικά
2    Έγκριση απότμησης πεζοδρομίου Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων  ( Ι.Κ.Τ.Ε.Ο) επί της Λ. Ηρακλείου 131 του Δήμου Ν. Ιωνίας.
3    Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ Αυτοκινήτου του στην οδό θράκης 1.
4    Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ Αυτοκινήτου του στην οδό Αδαμοπούλου 19.
5    Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ Αυτοκινήτου του στην οδό  Πεύκων 1.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. πράξης 209/150ης Συνεδρίασης/27-06-2011), θα προηγηθούν:

  •     Ανακοινώσεις Προέδρου.
  •     Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις Δημάρχου.
  •     Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.

Εσωτερική Διανομή:
1.    Γραφείο Δημάρχου
2.    Γραφείο Γενικής Γραμματέα
3.    Νομική Υπηρεσία
4.    Διευθυντές Υπηρεσιών

Κοινοποίηση:
1.    ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ
2.    ΚΕ. ΜΙ.ΠΟ
3.    Ο.Π.Α.Ν.
4.    Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή
5.    Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή
6.    Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ν. Ιωνίας
7.    Τοπικά Μ.Μ.Ε.

Μοιραστείτε
Close Search Window