Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Νέα Ιωνία: 11/3/2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓραφείοΔημοτικού Συμβουλίου
email: merimna@neaionia.gr
Αρ. πρόσκλησης: 12                                                      12η Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση

Προς: Την κ. Δήμαρχο
και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Ν. Ιωνίας

   Μετά τη ματαίωση με το υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 5754/11-3-2022 πρακτικό της 11ης Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω έλλειψης απαρτίας που ήταν προγραμματισμένη για την Πέμπτη 10-3-2022.
Με την υπ΄αρθμ. 4438 πρόσκληση, σας καλούμε να συμμετέχετε στην νέα έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και λοιπές τροποποιήσεις αυτού, που θα πραγματοποιηθεί με Τηλεδιάσκεψη – χρήση της υπηρεσίας e- presence ( www.epresence.gov.gr), λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, την Παρασκευή 11-3-2022 και ώρα 14.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θ Ε Μ Α Τ Α

  1.  Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
  2. 2η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2022.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
  3. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για τη σύσταση της Επιτροπής Διαγωνισμών που αφορούν αγορά, εκποίηση, μίσθωση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων έτους 2022.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
  4. Συγκρότηση της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2022.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

   Η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται όσον αφορά :
• την 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2022, γιατί υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες που πρέπει να ικανοποιηθούν άμεσα όπως:
Α) Ακριβής απεικόνιση των Π.Ο.Ε. για να δοθεί η δυνατότητα αποπληρωμής σε προμηθευτές.
Β) Ακριβή καταγραφή των συνεχιζόμενων συμβάσεων για προμήθειες και έργα, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εκτέλεση τους.
Γ) Αναμόρφωση των κωδικών για αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές των εργαζομένων που έχουν προσληφθεί λόγω covid.
Δ) Αναμόρφωση κωδικών που είναι άμεση για εορταστικές- εθνικές εορτές. Αναμόρφωση κωδικού 0611-0001 Κ.Α.Π. έτος 2022 σύμφωνα με αρ. πρ. 12034/23-02-2022 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών
Ε) Την εναρμόνιση του προϋπολογισμού με την πρώτη τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος όπως αυτή έχει κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.
ΣΤ) Τις ανάγκες των υπηρεσιών όπως έχουν αποτυπωθεί για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

• την 1η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022, όπου συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των άλλων τροποποίηση του με αριθμό 32 έργου: ΄΄ Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου-1ου Λυκείου Νέας Ιωνίας. Επείγει η υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης για την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου.
• Τη συγκρότηση Επιτροπών διότι εκκρεμούν δημοπρασίες , μισθώσεις ακινήτων και λοιπές υπηρεσιακές ανάγκες που πρέπει να επιλυθούν άμεσα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα
3. Νομική Υπηρεσία
4. Διευθυντές Υπηρεσιών

Κοινοποίηση:
1. ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ
2. ΚΕ. ΜΙ.ΠΟ
3. Ο.Π.Α.Ν.
4. Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή
5. Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή
6. Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ν. Ιωνίας
7. Τοπικά Μ.Μ.Ε.

 

Μοιραστείτε
Close Search Window