Συνεδριάσεις ΔΣ|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Νέα Ιωνία: 11/3/2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓραφείοΔημοτικού Συμβουλίου
email: merimna@neaionia.gr
Αρ. πρόσκλησης: 13                                                      13η Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση

Προς: Την κ. Δήμαρχο
και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Ν. Ιωνίας

   Μετά τη ματαίωση των έκτακτων συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 10η/03/2022 και 11η/03/2022, ύστερα των αρ. πρωτ. 5697/10-03-2022 και  5780/11-3-2022  προσκλήσεων συνεδριάσεων αντίστοιχα, επειδή δεν επετεύχθη η προβλεπόμενη από τον νόμο απαρτία, καλείστε να προσέλθετε σε νέα έκτακτη επαναληπτική συνεδρίαση του Σώματος στις 11/03/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 96 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 και λοιπές τροποποιήσεις αυτού, που θα πραγματοποιηθεί με Τηλεδιάσκεψη – χρήση της υπηρεσίας e-presence ( www.epresence.gov.gr), λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια.

Γίνεται μνεία ότι κατά τη διάταξη του άρθρου 96 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’114) το Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που θα είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του.

Θ Ε Μ Α Τ Α

  1.  Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
  2. 2η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2022.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
  3. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για τη σύσταση της Επιτροπής Διαγωνισμών που αφορούν αγορά, εκποίηση, μίσθωση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων έτους 2022.    (δείτε αναλυτικά εδώ)
  4. Συγκρότηση της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2022.  (δείτε αναλυτικά εδώ)

Η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται γιατί υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες που πρέπει να ικανοποιηθούν άμεσα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα
3. Νομική Υπηρεσία
4. Διευθυντές Υπηρεσιών

Κοινοποίηση:
1. ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ
2. ΚΕ. ΜΙ.ΠΟ
3. Ο.Π.Α.Ν.
4. Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή
5. Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή
6. Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ν. Ιωνίας
7. Τοπικά Μ.Μ.Ε.

Μοιραστείτε
Close Search Window