Ειδήσεις - Τύπος|

                                                               
                                                                                               ΑΔΑ: ΩΖΒΨΩΚΥ-ΩΗΜ
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Νέα Ιωνία:  31 /1 /2020
ΝΟΜΟΣ   ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                Αρ. πρωτ: 2772
 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Αριθ  Απόφασης: 27

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Αφού έλαβε υπόψη:
⦁    Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου τον ορισμό των Αντιδημάρχων.
⦁    Τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) αναφορικά με την αναπλήρωση του Δημάρχου.
⦁    Τα επίσημα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της
Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 – ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’), για τον Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους  67.134 κατοίκους.
⦁    Το γεγονός ότι ο Δήμος Νέας Ιωνίας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59
 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορούν να ορισθούν έως έξι (6) Αντιδήμαρχοι.
⦁    Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Ιωνίας. (   ΦΕΚ 3264/Β΄/20-12-2013, όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 510/Β΄/29-2-2016 και το ΦΕΚ 3539/Β΄/10-10-2017).
⦁    Την υπ΄αριθ.478/25559/10-9-2019 απόφαση Δημάρχου περί αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων, όπως τροποποιήθηκε  με την 648/33910/19-11-2019 απόφαση Δημάρχου.
⦁    Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου.

             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
                                                          
Τροποποιεί και συμπληρώνει  τις υπ΄ αριθ. 478/25559/10-9-2019 (ΑΔΑ:ΩΑ7ΣΩΚΥ-638) και 648/33910/19-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΣΜ9ΩΚΥ-ΞΞΝ) προηγούμενες αποφάσεις, ως προς την μεταβίβαση υπογραφής και αρμοδιοτήτων στην Αντιδήμαρχο Ψηφιακής Πολιτικής κ. Χατζή Ελένη, προσθέτοντας στις αρμοδιότητες της την εποπτεία και τη διαχείριση  του Δημοτικού Πολυχώρου  Κινηματογράφου «ΑΣΤΕΡΑ».

Η παρούσα να δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ισχύει από την επόμενη της δημοσίευσής της.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ΄ αριθ. 478/25559/10-9-2019 (ΑΔΑ:ΩΑ7ΣΩΚΥ-638) και  648/33910/19-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΣΜ9ΩΚΥ-ΞΞΝ) προηγούμενες αποφάσεις  .
                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                      Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  Κοιν:
-Γραφείο Δημάρχου
-Διευθύνσεις και Τμήματα
– Νομικά Πρόσωπα
-Αρμόδια Αντιδήμαρχο

                                                                                                                                                                                                                        ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel