Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Νέα Ιωνία, 24/6/2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                           Αρ. Πρωτ. : 15527
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ υπ’ αρίθμ. 15491/2022 ΕΠΑΝΑ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

«Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τρεις (3) μήνες για τις ανάγκες της Δημοτικής κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι»

   Ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής επανα-ανακοινώνει (λόγω μη κατάθεσης έγκυρων αιτήσεων, μη επαρκούς αριθμού αιτήσεων και οικειοθελών αποχωρήσεων) την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως τρεις (3) μήνες για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Δημοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι Αττικής.

Οι προς πλήρωση θέσεις είναι οι εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια

σύμβασης

Αριθμός

Ατόμων

105 Δημοτική Κατασκήνωση

Νέας Ιωνίας

στο Αλεποχώρι

Νέα Ιωνία  ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Από  την ολοκλήρωση της πρόσληψης έως

15-8-2022

2
108 Δημοτική Κατασκήνωση

Νέας Ιωνίας

στο Αλεποχώρι

Νέα Ιωνία ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΑΣ Από  την ολοκλήρωση της πρόσληψης έως

15-8-2022

1
109 Δημοτική Κατασκήνωση

Νέας Ιωνίας

στο Αλεποχώρι

Νέα Ιωνία ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑΣ Από  την ολοκλήρωση της πρόσληψης έως

15-8-2022

1
111 Δημοτική Κατασκήνωση

Νέας Ιωνίας

στο Αλεποχώρι

Νέα Ιωνία ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ Από  15-6-2022 έως

15-8-2022

1
114 Δημοτική Κατασκήνωση

Νέας Ιωνίας

στο Αλεποχώρι

Νέα Ιωνία ΥΕ ΛΑΝΤΖΕΡΙΔΕΣ/

ΡΙΣΣΕΣ-

ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ

Από  την ολοκλήρωση της πρόσληψης έως

15-8-2022

4
116 Δημοτική Κατασκήνωση

Νέας Ιωνίας

στο Αλεποχώρι

Νέα Ιωνία ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από  την ολοκλήρωση της πρόσληψης έως

15-8-2022

2

 

   Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών.
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν και να μην εμπίπτουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου όπως περιγράφονται στην υπ΄ αριθ. ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.09.2020 (ΦΕΚ 4011/18.09.2020 τεύχος Β’) “Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19 του ΥΠ. ΕΣ. «Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».

   Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 15 (στρατιωτικές υποχρεώσεις) και 16 (ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) του Ν.3584/2007.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και υποβάλλουν την αίτηση αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νέας Ιωνίας, Αγίου Γεωργίου 40, Τ.Κ. 142 34 Νέα Ιωνία, απευθύνοντας την στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών ή με ηλεκτρονικό τρόπο (με την παράκληση σε ενιαίο αρχείο pdf), απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας: prokirixeis@neaionia.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις και δικαιολογητικά χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματα) απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, τηλέφωνα επικοινωνίας 2132000470, 2132000414, 2132000415, 2132000421 και 2132000472.

   Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων, ενώ στην περίπτωση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) από την ημερομηνία παραλαβής του με το οποίο θα αποστέλλεται η αίτηση του υποψηφίου με τα συνημμένα δικαιολογητικά (με την παράκληση σε ενιαίο αρχείο pdf).

   Ολόκληρη η ανακοίνωση θα βρίσκεται αναρτημένη στο Δημοτικό Κατάστημα και στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου https://neaionia.gr/prokiryxeis-diagonismoi
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης καθώς και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις, στο Δημαρχείο ή στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου https://neaionia.gr/prokiryxeis-diagonismoi
Για την ίδια ανακοίνωση επιτρέπεται η υποβολή μίας μόνο αίτησης.

   Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες από 26/6/2022 έως και την 30/6/2022.

Νέα Ιωνία, 24/6/2022

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ

 

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ:

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 2022

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ: Προσληπτέων για γενικά προσόντα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ: 2μηνης Απασχόλησης

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel