Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: 9ΟΓΗΩΚΥ – ΨΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Νέα Ιωνία, 19 -2-2021
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                              Αριθμ. Πρωτ.: 3990
ΔΗΜΟΣ  ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Δ/νση : Αγίου Γεωργίου 40
Τ.Κ. : 142 34

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ.  3990/2021
«Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο Δήμο Νέας Ιωνίας, στο πλαίσιο λήψης προληπτικών/κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού COVID – 19»

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει στις 20/2/2021 κα λήγει στις 22/2/2021 και ώρα 23.59.

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 20 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28 Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143 Α), όπως ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις της  παρ. 2 του άρθρου 74 του Ν. 4745/20 (ΦΕΚ 214 Α)  όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις  του άρθρου 175 του Ν. 4764/20 (ΦΕΚ 256 Α).
4. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 91546/24.12.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με «Θέματα Προσωπικού ΟΤΑ που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του ν.4764/2020».
5 .Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 9755/8-2-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών όπου  αναφέρεται ότι «οι συμβάσεις που θα συναφθούν έως τις 28/2/2021, μπορούν να εξαντλήσουν τη μέγιστη χρονική διάρκεια των οκτώ μηνών».
6. Την υπ΄αριθ. 46/18-2-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Ιωνίας, σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο λήψης προληπτικών/κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού COVID – 19.
7. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 3608/15-2-2021 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

   Την πρόσληψη προσωπικού εβδομήντα τριών (73) ατόμων,  με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, οι οποίοι θα απασχοληθούν στις Δ/νσεις Οικονομικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας και Περιβάλλοντος  για την κάλυψη άμεσων αναγκών τους λόγω της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ως εξής:

 

      ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
 Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία  Έδρα υπηρεσίας  Ειδικότητα  Διάρκεια
σύμβασης
Αριθμός
Ατόμων
 101 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  Νέα Ιωνία  ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
 8 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 1
 102 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 Νέα Ιωνία  ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
 8 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 5
 103  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Νέα Ιωνία  ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
 8 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 2
 104  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Νέα Ιωνία  ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
 8 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 1
 105  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  Νέα Ιωνία  ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  8 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 1
 106 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  Νέα Ιωνία  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ  8 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 1
 107  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  Νέα Ιωνία  ΥΕ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  8 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 3
 108  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  Νέα Ιωνία  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  8 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 25
 109 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ  Νέα Ιωνία  ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  8 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 1
 110  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ  Νέα Ιωνία  ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  8 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 1
 111  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ  Νέα Ιωνία  ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ  8 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 1
 112  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ  Νέα Ιωνία  ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
 8 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 1
 113  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ  Νέα Ιωνία  ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
 8 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 2
 114 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ  Νέα Ιωνία ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ
ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
 8 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 6
 115  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ  Νέα Ιωνία ΥΕ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  8 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 5
 116 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
 Νέα Ιωνία  ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  8 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 2
 117  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
 Νέα Ιωνία  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  8 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 15

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
101 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ή των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής βάσει του οποίου χορηγήθηκε η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος.
2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
3. Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου της αντίστοιχης Ιατρικής ειδικότητας από την αρμόδια Ελληνική Αρχή
4. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου
5. Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας ή βεβαίωση του ίδιου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.
6.  Υπεύθυνη Δήλωση περί πιστοποίησης στο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.
102 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα  (άρθρο 5 παρ. 2 του ν.2527/19)
103
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής Διοίκησης  και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής)   ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το  ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008  μετονομάστηκε σε Διεθνών και ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και  Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών  Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών ) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών  ή Διεθνών  Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών  ή   Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων   ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων  (Marketing) ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων  ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας  και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης  ή Οικονομικών Επιστημών  ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή  Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού  ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών  ή Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού  Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών  της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
και  β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
104 α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμος  τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή  πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
και β)  γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
105 α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και
β) γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων
και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
106 Α. Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (π.δ. 51/2012, όπως ισχύει).
Β.  Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας Γ΄, Τάξης Γ΄ του  π.δ. 31/1990 ή Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων  εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θερμικές μηχανές) Ομάδας Γ΄, Τάξης Β΄ του π.δ. 31/1990
ή Άδεια Μηχανοδηγού-Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με κινητήρες εσωτερικής καύσης  (θερμικές μηχανές) Ομάδας Γ΄, Τάξης Α΄ του π.δ. 31/1990 ή Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Α΄,  ειδικότητας 2 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.3 και 2.5 βάσει της κατάταξης του άρθρου 2
Γ. Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου  Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής  Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών σχολών δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/83 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια άσκησης  επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας Ή Οποιοσδήποτε τίτλος μεταδευτεροβάθμιας (Ι.Ε.Κ.)
ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής,  υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας,  ότι η απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας χορηγήθηκε βάσει του  συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας
Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τους ανωτέρω κατά περίπτωση, τίτλους σπουδών  θα καλυφθούν από υποψηφίους που κατέχουν έναν από τους κατωτέρω τίτλους: Με ομώνυμο ή αντίστοιχο απολυτήριο  τίτλο αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολής της αλλοδαπής,  ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας.
Ή Οποιοδήποτε τίτλο αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο  υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η απαιτούμενη, ανά ειδικότητα,  άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε
αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τους  ανωτέρω, κατά περίπτωση, τίτλους σπουδών, θα καλυφθούν από υποψηφίους που αποδεικνύουν τουλάχιστον τριετή  εμπειρία στην αντίστοιχη ειδικότητα, μετά την απαιτούμενη,  άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση  αναγγελίας και διαθέτουν Απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον τριταξίου Γυμνασίου ή απολυτήριο δημοτικού σχολείου  (για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής  σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,
του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής καθώς και εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών  μετά την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση αναγγελίας στο αντικείμενο των θέσεων.
107 Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης  Τεχνικής Σχολής του ν.δ.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και  Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
108 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του ν.2527/1997)
109 α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, και β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου
110 α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή ηλεκτρολόγου  Α΄ή Γ’ ή ΣΤ’ ειδικότητας, 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή άδεια Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄ ειδικότητας (ΠΔ 108/13)
και β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας
ή
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά την άδεια.
111 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ελαιοχρωματιστών ή Ελαιοχρωματιστή  ή Τεχνίτη Ελαιοχρωματιστή ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ  ή  Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή   Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
ή
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία  τουλάχιστον τριών (3) ετών.
112 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του ν.2527/1997)
113 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του ν.2527/1997)
114 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του ν.2527/1997)
115 Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
116 α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Βοηθού  Τεχνίτη Υδραυλικού ή  βεβαίωση αναγγελίας (Τεχνίτη Υδραυλικού)  (π.δ. 112/2012)β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή  μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας
ή
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και
αντίστοιχη εμπειρία  τουλάχιστον τριών (3) ετών  μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας.
117 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του ν.2527/1997)

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Οι υπάλληλοι κλάδου ΥΕ Καθαριστών/ στριών Σχολικών Μονάδων  κατά τους θερινούς μήνες ή τα διαστήματα που τα σχολεία είναι κλειστά λόγω αναστολής της λειτουργίας τους,  εάν δεν είναι απαραίτητοι στο Τμήμα Παιδείας – Δια Βίου Μάθησης – Πολιτισμού, θα απασχολούνται στις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου.

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 ως 65 ετών.
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

   Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1.    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
2.    Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών ( όπου απαιτείται )
3.    Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
4.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του Ν. 3584/2007
Οι υποψήφιοι που έχουν οποιαδήποτε εμπειρία απασχόλησης στο Δήμο Νέας Ιωνίας θα προτιμηθούν και  καλούνται να συμπληρώσουν το αντίστοιχο πεδίο της αίτησης.

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήματος του Δήμου Νέας Ιωνίας και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.neaionia.gr- Προκηρύξεις).

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

•    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  με ηλεκτρονικό τρόπο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας: prokirixeis@neaionia.gr απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (τηλ. επικοινωνίας 213 2000414, 415, 421, 470, 472)
•    Τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και των Υπεύθυνων Δηλώσεων θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου www.neaionia.gr- Προκηρύξεις.
•    Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία παραλαβής του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με το οποίο θα αποστέλλεται η αίτηση του υποψηφίου με τα συνημμένα δικαιολογητικά.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει στις 20/2/2021 κα λήγει στις 22/2/2021 και ώρα 23.59.

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ

Για το ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ πατήστε ΕΔΩ
Για την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ πατήστε ΕΔΩ

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel