Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|


          ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
              ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                            Νέα Ιωνία     6  /  7  / 2020
              ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                               
   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                
                        Ν.Π.Δ.Δ.                                                           Αρ. Πρωτ.:      145
      Αγίου Γεωργίου 40 – T.K 142 34
                Νέα Ιωνία Αττικής
                Τηλ.: 213 2000 462                    
             

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

                                                    
                                                                 

Ο Πρόεδρος Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
λαμβάνοντας υπόψη :

1) Tην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της Υπουργικής απόφασης 8440/2011 «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»
2) Την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Π1/3305/3-11-2010 (ΦΕΚ 1789 Β’/12-11-2010)
3) Το υπ. Αριθμ.  27 /2020 Πράξη  του Διοικητικού Συμβουλίου της Α΄βάθμιας Σχολικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση για τη διενέργεια προκήρυξης  μειοδοτικής δημοπρασίας ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσού   1.749  ευρώ με το Φ.Π.Α. 6%

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι   
1) Μειοδοτική Δημοπρασία για την προμήθεια Βιβλίων για την Σχολική Βιβλιοθήκη του 4ου Δημοτικού Σχολείου , σύμφωνα με τους όρους της 27 /2020 Πράξης Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και της 48/2020 μελέτης Τμ. Παιδείας.

Η Μειοδοτική δημοπρασία θα διεξαχθεί την  13ην Ιουλίου 2020 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 12.30 μ.μ. στα γραφεία της Α΄βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Αγίου Γεωργίου 40 – Α όροφος.
Πέραν της ανωτέρω ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.

2) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, και ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
3) Οι προσφορές δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους, και ουδεμία αλλαγή γίνετε αποδεκτή.  Η  αμοιβή που θα προκύψει από την εργασία που θα προσφερθεί, θα αναφέρεται στην σύμβαση που θα υπογραφεί.
4) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο μας για περαιτέρω διευκρινίσεις και παραλαβή της μελέτης και της διακήρυξης στο τηλέφωνο : 2132000462
                              Στον φάκελο δικαιολογητικών θα αναγράφονται τα εξής :
α) Τα στοιχεία του προσφέροντος : Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου -Ταχυδρομική διεύθυνση – Τηλέφωνο και θα απευθύνεται : ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.  ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 4ΟΥ Δημοτικού Σχολείου ΤΗΣ  13 / 7 / 2020

                   

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ  ΔΟΥΚΑ

Για την ΠΡΟΚΗΡΞΗ πατήστε ΕΔΩ
Για την ΜΕΛΕΤΗ πατήστε ΕΔΩ

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel