Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
                                         Ν.Ιωνία: 29/10/2020
ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ                                                    Αρ.πρωτ:3201
(ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) Ν.Π.Δ.Δ.  ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
      

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας    
δύο (2) μηνών στο Κέντρο Βρεφονηπιακής Αγωγής & Φροντίδας  Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) Δήμου Νέας Ιωνίας.

     

   Το Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας Δήμου Νέας Ιωνίας.

Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν.3852/2010 <<Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης>>(ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2.    Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 <<Κώδικας κατάστασης Δημοτικών και Κοινoτικών   υπαλλήλων>> ,όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.4325/2015.
3.    Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 <<Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκησης>>, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2738/1999,σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν.2190/1994 το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών.
4.    Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 <<Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και λοιπές διατάξεις>>, σύμφωνα με τις οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν.2190/1994 οι συμβάσεις δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες.
5.    Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.22 του Ν.4071/2012 <<Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη Διοίκηση-Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ>>, σύμφωνα με τις οποίες εξαιρείται από την προηγούμενη έγκριση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών.
6.    Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4257/2014 <<Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών>>,  σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του Ν.4325/2015.
7.     Την υπ αριθμ.  45/2020  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο. Δήμου Νέας Ιωνίας ,σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση  Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών και ειδικότερα τη πρόσληψη, δέκα (10) ατόμων ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων.
 

Ανακοινώνει
  Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών, με μέγιστη διάρκεια σύμβασης δύο (2) μηνών στους παιδικούς σταθμούς του Κέντρου Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας(ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) Δήμου Νέας Ιωνίας και συγκεκριμένα:

Δέκα (10) άτομα ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Η ηλικία των υποψηφίων ορίζεται από 18 έως 65 ετών.
Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 15(στρατιωτικές υποχρεώσεις) και 16 (ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) του Ν. 3584/2007.
Θα προταχθούν οι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Νέας Ιωνίας.

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ Παρασκευή  30/10/2020 έως και Παρασκευή 06/11/2020.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με όλα τα δικαιολογητικά είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.  Αγίας Όλγας και  Γαληνού 2,ΤΚ 14233 Νέα Ιωνία ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου kevrefo20@gmail.com

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Η αίτηση που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά θα πρέπει να έχει φυσική Υπογραφή.

Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στη Διαύγεια ,στο κατάστημα του Νομικού Προσώπου και στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.    Αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας.
2.    Πιστοποιητικό του Δήμου Νέας Ιωνίας, πρόσφατης έκδοσης, εφόσον ο υποψήφιος είναι δημότης ή αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ ή εκκαθαριστικό εφορίας ώστε να πιστοποιείται η μόνιμη κατοικία, εάν είναι μόνιμος κάτοικος.
3.    Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο Ν.3584/2007.
4.    Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν  αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 όπως αυτό αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 1 παρ 1 του Ν.3812/2009,με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών.
5.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης προκειμένου για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα, είναι πολύτεκνοι ή τέκνα πολύτεκνης οικογένειας.
6.    Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και έκφρασης ή Κοινωνικών φροντιστών Ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ή Β΄κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολικής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
7.    Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα του άρθρου 6 του Π.Δ 164/2004 περί υπέρβασης εργασίας άνω των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών , στον ίδιο εργοδότη .
Σημείωση: Η υπηρεσία διενεργεί υποχρεωτικά αυτεπάγγελτο έλεγχο της γνησιότητας όλων των υποχρεωτικών πιστοποιητικών που υποβάλλει ο υποψήφιος για την πρόσληψη του σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.28 του Ν.4305/2014(ΦΕΚ237/31-10-2014/τ.Α΄).

ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Οι υποψήφιοι κατά την πρόσληψη τους πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό υγείας από γιατρό Υγειονομικού Κέντρου, ή Κρατικού Νοσοκομείου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχουν από μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανοί από ιατρικής άποψης να ασκήσουν το συγκεκριμένο επάγγελμα.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΟΥ ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.

ΕΛΕΝΗ ΓΡΙΒΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

              
Για το ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ πατήστε ΕΔΩ
Για το ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1 πατήστε ΕΔΩ
Για το ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2 πατήστε ΕΔΩ

Μοιραστείτε
Close Search Window