Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Νέα Ιωνία,    9-12-2020
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                    Αριθμ. Πρωτ.: 29969
ΔΗΜΟΣ  ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Δ/νση : Αγίου Γεωργίου 40
Τ.Κ. : 142 33
    

                                      

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
   Για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος,  λόγω κήρυξης του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Η Δήμαρχος Νέας Ιωνίας
   Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν. 3584/2007.
2.    Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 9 του Ν. 3812/2009.
3.    Την υπ΄αριθ. πρωτ. 9701/15-10-2020 (ΑΔΑ: 6ΨΜΙ46ΜΤΛΒ-Ι5Τ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με την οποία ο Δήμος Νέας Ιωνίας κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.
4.    Την υπ’ 363/8-12-2020 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Ιωνίας, με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος,  λόγω κήρυξης του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
5.    Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 4555/2018  οι οποίες αντικατέστησαν το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010 και σύμφωνα με αυτές οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. που αφορούν τη σύναψη πάσης φύσεως συμβάσεων δεν ελέγχονται πια για τη νομιμότητά τους από την ΑΥΕ Ο.Τ.Α. σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 132 του ίδιου νόμου με τις οποίες καταργούνται τα άρθρα 221 και 222 του ν. 3852/2010, η παρ. 10 περίπτωση ιζ’ του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’ 138), καθώς και κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας.

Ανακοινώνει
   Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού σαράντα επτά (47) ατόμων χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Νέας Ιωνίας που εδρεύει στη Νέα Ιωνία Αττικής,  λόγω κήρυξης του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και συγκεκριμένα τους εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:
 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ   ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
101 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Α. Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης.
 Β. Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄    κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού         Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή  Τεχνικών            Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας  του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46 Α΄) ή άλλος ισότιμος  τίτλος σχολικών μονάδων της   ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε  τίτλος ΙΕΚ ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος                           σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση            ότι ο υποψήφιος  υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας, για την έκδοση         της άδειας, υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω  άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
ή
 Ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης            κατώτερης τεχνικής σχολής  της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε            τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει          βεβαίωση της αρμόδιας, για  την έκδοση της άδειας, υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου          είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
ή
 Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν          αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο  δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 της         ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της  αλλοδαπής και αντίστοιχη           εμπειρία διάρκειας τριών (3) ετών τουλάχιστον μετά την απόκτηση          της παραπάνω άδειας.
4 ΜΗΝΕΣ 3
102 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα
(άρθρο 5 παρ. 2 του ν.2527/19)
4 ΜΗΝΕΣ 10
103 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα
(άρθρο 5 παρ. 2 του ν.2527/19)
4 ΜΗΝΕΣ 25
104 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ  ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα
(άρθρο 5 παρ. 2 του ν.2527/19)
4 ΜΗΝΕΣ 5
105 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ
ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης             (Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και  το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου),  
Ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής               Επαγγελματικής    Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του  άρθρου 1                           του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή  άλλος ισότιμος τίτλος
της αλλοδαπής
4 ΜΗΝΕΣ 4

                                                                                              
 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 ως 65 ετών.   
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1.    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
2.    Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών ( όπου απαιτείται )
3.    Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
4.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν α) ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του Ν. 3584/2007 και β) αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων έχουν απασχοληθεί ή όχι στο Δήμο Νέας Ιωνίας.
5.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 περί μη καταδίκης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

   Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήματος του Δήμου Νέας Ιωνίας και στην ιστοσελίδα του Δήμου(www.neaionia.gr- Προκηρύξεις).
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
•    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  με ηλεκτρονικό τρόπο,  στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας: prokirixeis@neaionia.gr απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών(τηλ. επικοινωνίας 213 2000414, 415, 421, 470, 472)
•    Τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και των Υπεύθυνων Δηλώσεων θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου www.neaionia.gr- Προκηρύξεις.
•    Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία παραλαβής του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με το οποίο θα αποστέλλεται η αίτηση του υποψηφίου με τα συνημμένα δικαιολογητικά. Η υπηρεσία υποχρεούται να ενημερώνει με e-mail τον υποψήφιο για τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτησή του. 

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δύο ημέρες (2) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει στις 10/12/2020 κα λήγει στις 11/12/2020 και ώρα 23.59.

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ

Για το ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ πατήστε ΕΔΩ
Για την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ πατήστε ΕΔΩ

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel