Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Νέα Ιωνία , 01/07/2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                          Αρ. Πρωτ.: 16256
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Αγ. Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου
Τ.Κ. : 142 34, Νέα Ιωνία
Πληροφορίες: Λ. Πολύζος
Τηλέφωνο : 213 2000459, 451, 456
Fax : 210 2776131
E-mail : procurement@neaionia.gr

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
(Ανάρτηση στον επίσημο Ιστότοπο του Δήμου)

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς, σχετικά με την προμήθεια και εγκατάσταση καινούριας κλιματιστικής μονάδας 12.000 BTU στο τμήμα διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων, του Δήμου Ν. Ιωνίας».

   Σχετ.: Η αριθ. πρωτ.14075/10-6-2022 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.

 

   Ο Δήμος Νέας Ιωνίας σας ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση, για την προμήθεια και εγκατάσταση καινούριας κλιματιστικής μονάδας 12.000 BTU στο τμήμα διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων, του Δήμου Ν. Ιωνίας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 744,00 ευρώ με το Φ.Π.Α, σύμφωνα με όσα προσδιορίζονται στη σχετική μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος (την οποία σας επισυνάπτουμε) και με κριτήριο ανάδειξης αναδόχου την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τη χαμηλότερη τιμή (άρθρα 86 & 118 του ν.4412/2016).
Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 120 του ν. 4412/2016, σας καλούμε όπως καταθέσετε σε ενσφράγιστο φάκελο την οικονομική προσφορά σας, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (ταχυδρομείο, courier, με φυσική παρουσία ή και δια εκπροσώπου), μέσω του πρωτοκόλλου του Δήμου συνοδευόμενη από σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο, το οποίο θα φέρει τα στοιχεία της επιχείρησής σας και της σχετικής μελέτης , έως και την Τετάρτη 06/07/2022 και ώρα 14:00.

   Επίσης, η εν λόγω προσφορά σας θα πρέπει να είναι αναλυτική, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη και τον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού, όπου δεν θα ξεπερνά ανά είδος τα όρια αυτού και θα προσδιορίζεται σε αυτήν ρητά εάν η συνολική προσφερόμενη τιμή είναι με ή χωρίς Φ.Π.Α., ενώ παράλληλα να φέρει υπογραφή και σφραγίδα της επιχείρησης. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δεν πληροί τα ανωτέρω δεν θα γίνει δεκτή.

   Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τις προδιαγραφές της εν λόγω μελέτης, μπορείτε να επικοινωνείτε (καθημερινά και κατά τις ώρες λειτουργίας του Δήμου) με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, Τηλ.213 2000476 (κο. Κων/νο Σερπάνο).

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ

 

Πατήστε εδώ για ΜΕΛΕΤΗ

 

Κοινοποίηση:
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
Γενική Γραμματέα
Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Δ/νση Περιβάλλοντος
Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού

 

Μοιραστείτε
Close Search Window