Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Νέα Ιωνία, 1 Ιουλίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                  Αρ. Πρωτ.:16311
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Αγ. Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου
Τ.Κ. : 142 34, Νέα Ιωνία
Πληροφορίες: Λ. Πολύζος
Τηλέφωνο : 213. 2000456, 451, 459
Fax : 210. 2776131
E-mail : procurement@neaionia.gr

(Ανάρτηση στον επίσημο Ιστότοπο του Δήμου)

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέμα: «Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς, σχετικά με την παροχή υπηρεσίας συντήρησης του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους & Πυροσβεστικού συγκροτήματος, που είναι εγκαταστημένα στα κτίρια του Δήμου Νέας Ιωνίας, για τα έτη 2022-2023.

Σχετ.: Η αριθ. πρωτ.11033/12-5-2022 μελέτη του τμήματος μελετών και κατασκευής έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας σας ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους & Πυροσβεστικού συγκροτήματος, που είναι εγκαταστημένα στα κτίρια του Δήμου Νέας Ιωνίας, για τα έτη 2022-2023, εκτιμώμενης αξίας 3.968,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που προσδιορίζονται στην σχετική μελέτη (την οποία σας επισυνάπτουμε) και με κριτήριο ανάδειξης αναδόχου την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής (άρθρα 86 & 118 του ν.4412/2016).

   Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 120 του ν. 4412/2016, σας καλούμε όπως καταθέσετε σε κλειστό φάκελο την οικονομική προσφορά σας, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (ταχυδρομείο, courier, με φυσική παρουσία ή και δια εκπροσώπου), μέσω του πρωτοκόλλου του Δήμου συνοδευόμενη από σχετικό διαβιβαστικό που θα φέρει τα στοιχεία της εταιρίας σας και της σχετικής μελέτης, έως και την Πέμπτη 27-07-2022 και ώρα 14:30 μ.μ.
Η ανωτέρω οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι αναλυτική, σύμφωνα με τον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ως άνω αναφερόμενης μελέτης, να μην ξεπερνά ανά υπηρεσία τα όρια του ενδεικτικού, καθώς και να προσδιορίζεται ρητά εάν η συνολική προσφερόμενη τιμή είναι με ή χωρίς Φ.Π.Α . Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δεν πληροί τα ανωτέρω δεν θα γίνει αποδεκτή.
Επιπλέον, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, ο Ανάδοχος πριν την Ανάθεση της Δημάρχου για την εκτέλεση της σύμβασης και μετά από δική μας ενημέρωση και πρόσκληση θα πρέπει να μας προσκομίσειτα κάτωθι δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα
δ.Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νόμιμου εκπροσώπου (άρθρο 93 του ν. 4412/2016).
Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τις προδιαγραφές της σχετικής μελέτης, μπορείτε να επικοινωνείτε (καθημερινά και κατά τις ώρες λειτουργίας του Δήμου) με το Τμήμα μελετών και κατασκευής έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τηλ.2132000476 (Σερπάνος Κωνσταντίνος).

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ

 

 

Πατήστε εδώ για την ΜΕΛΕΤΗ

 

 

Κοινοποίηση:
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
Γενικό Γραμματέα
Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα μελετών και κατασκευής έργων
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού

 

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel