Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

                              
            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    Νέα Ιωνία:  30/03/2021
ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ                              Αρ. Πρωτ.:        830
           ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ                                                        
(ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ  

Δ/νση: Γαληνού 2 & Αγ. Όλγας (1ος όροφος)
Τηλέφωνο: 2102724761
Fax: 2102790059
Πληροφορίες: κ. Χριστάκη Αικατερίνη
                       

Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΤΟΥΣ 2020

   Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για τις υπηρεσίες του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσεως έτους 2020.
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
•    Έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (Φ.Ε.Κ. 1589/Β/2001)
•    Ο σχεδιασμός και η εκτέλεση του ελεγκτικού έργου θα γίνουν κατά τρόπο που θα διασφαλίζεται η εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και παραλήψεις
•    Ο έλεγχος θα περιλαμβάνει την εξέταση σε δειγματοληπτική βάση αποδεικτικών στοιχείων που να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις
•    Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής θα καταρτίσει και αναλυτική έκθεση ελέγχου στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχό του, παραθέτοντας επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα
•    Απαιτείται συνεχής παρουσία του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και των συνεργατών του και συνεργασία με την Οικονομική Υπηρεσία του ΚΕ.ΒΡΕΦ.Ο.
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
1 Παροχή υπηρεσιών για τον ετήσιο τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ διαχειριστικής χρήσεως έτους 2020 σε ορκωτό-ελεγκτή λογιστή. Σύνταξη πιστοποιητικού και έκθεση ελέγχου ισολογισμού-απολογισμού, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος. έτος 1 1.774,19 €
Φ.Π.Α. 24% 425,81
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 2.200,00
 
Κριτήριο κατακύρωσης
   Ο ανάδοχος θα αναδειχτεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άπο-ψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής.
 
Χρόνος Εκτέλεσης της Παρεχόμενης Υπηρεσίας / Εργασίας- Τρόπος Πληρωμής
   Η εκτέλεση της, αναφερόμενης στην παρούσα εισήγηση, υπηρεσίας ορίζεται πριν την 20/12/2021.
   Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνει μετά την έκδοση από τον ανάδοχο των νόμιμων φορολογικών στοιχείων και την έκδοση χρηματικού εντάλματος από το λογιστήριο του ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ., με εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας, ενώ η πληρωμή δεν θα υπερβεί τις τριάντα (30) ημέρες από την έκδοση του παραστατικού.
 
Τόπος Εκτέλεσης – Παραλαβή υπηρεσιών
   Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παρασχεθούν με την χρήση του διαδικτύου (email-teamviewer κ.α.), είτε επιτόπιες επισκέψεις του ανάδοχου στην έδρα του Ν.Π.Δ.Δ. κατόπιν λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων, από τον ανάδοχο, για την αποφυγή της διάδοσης του covid 19.
   Για την εκτέλεση της υπηρεσίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/16 και ιδίως των άρθρων 200 – 205 και 216 – 220 και του Ν. 4782/2021. Η παραλαβή των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από την κατά νόμο αρμόδια επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών
Κρατήσεις
   Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει τον εργοδότη.
Επίλυση διαφορών
   Τυχόν διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου, επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Ν.3463/06, Ν.3852/10 και Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021, καθώς και τυχόν παράλληλης σχετικής νομοθεσίας που είναι σε ισχύ.

   Εφόσον επιθυμείτε να καταθέσετε προσφορά, σας ενημερώνουμε τα κάτωθι:

1.    Οι προσφορές θα κατατίθενται, σε κλειστό φάκελο, κατά τις εργάσιμες μέρες & ώρες 9:00 έως 14:00 έως και την Δευτέρα 05/04/2021, αυστηρά στο Πρωτόκολλο του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο., κατόπιν λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων, από τους ενδιαφερόμενους, για την αποφυγή της διάδοσης του covid 19. Σε περίπτωση που δεν έχουν παρθεί τα απαραίτητα μέτρα δεν θα εισέρχονται στην υπηρεσία και δεν θα γίνεται αποδεκτός ο φάκελος προσφοράς τους.

2.    Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει τη Δευτέρα 05/04/2021 και ώρα 14:30 και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παρεβρίσκονται εξωτερικά της υπηρεσίας και θα ενημερωθούν άμεσα από τον αρμόδιο υπάλληλο για το αποτέλεσμα.

3.    Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από την κ. Αικατερίνη Χριστάκη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9.30 π.μ. – 11:00 μ.μ. στο γραφείο διοίκησης και στο τηλ. 210-2724761.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ
Δημοτική Σύμβουλος

Μοιραστείτε
Close Search Window