Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

 
            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

                 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                        Νέα Ιωνία:  12/11/2019

ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ                                    Αρ. Πρωτ.:    4173

           ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ                                                       

(ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

 

Δ/νση: Γαληνού 2 & Αγ. Όλγας (1ος όροφος)

Τηλέφωνο: 2102724761

Fax: 2102790059

Πληροφορίες: κ. Ρεβεζά Πηνελόπη

                                                           Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 5ου Π.Σ.

    Το ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο. Δήμου Ν. Ιωνίας προκειμένου να προβεί στην προμήθεια μονάδας εξαερισμού κουζίνας για την κάλυψη των αναγκών του 5ου Παιδικού σταθμού του Κέντρου Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) του Δήμου Ν. Ιωνίας για το έτος 2019, με το υπ΄αριθ. Πρωτ. 4166/12-11-19 τεκμηριωμένο αίτημα του Προέδρου του Δ.Σ. προς τον Π.Ο.Υ., εγκρίνει τη διενέργεια της απ’ ευθείας ανάθεσης, βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/16, ως κάτωθι, και παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την οικονομική σας προσφορά:

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ / ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ( ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ)

1

ΦΟΥΣΚΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 100*95*50

ΤΕΜ.

520,00

1

520,00

2

ΦΙΛΤΡΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 49*50

ΤΕΜ.

75,00

2

150,00

3

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ½ HP ΜΕ ΚΟΥΤΙ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΤΕΜ.

500,00

1

500,00

4

ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΤΕΜ.

12,50

8

100,00

5

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΤΕΜ.

16,00

10

160,00

6

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΤΕΜ.

4,00

3

12,00

7

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΥΠΗΡ.

400,00

1

400,00

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ( ΣΕ ΕΥΡΩ )

1.842,00

 

 

 

 

Φ.Π.Α. 24%

442,08

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

2.284,08

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.    Η φούσκα εξαερισμού θα πρέπει να είναι διαστάσεων 100*95*50

2.    Τα φίλτρα θα πρέπει να είναι διαστάσεων 49*50

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ισχύουσες διατάξεις:

·         Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006.

·         Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 4270/2014.

·         Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.

·         Του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018.

·         Του Ν. 4412/2016.

·         Του Π.Δ. 80/2016.

 

 

Κριτήρια επιλογής αναδόχου:

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με απόφαση Προέδρου του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο. Δήμου  Ν. Ιωνίας, μετά τη λήψη προσφορών και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση της χαμηλότερης τιμής.

 

 

Χρόνος Παράδοσης- Τρόπος πληρωμής

 

Η παράδοση και τοποθέτηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως 30/11/2019.

Η πληρωμή της αξίας των αγαθών θα γίνει μέσα σε 30 (τριάντα) ημέρες από την έκδοση του παραστατικού από τον ανάδοχο.

 

Τόπος παράδοσης

 

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν στον 5ο Παιδικό σταθμό επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου 2.

 

Παραλαβή υλικών

Η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που έχει ορισθεί με απόφαση του Δ.Σ., σύμφωνα με το Ν. 4412/16.

 

Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους, τους βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις  και δεν μπορεί να προκύψει από μέρους του ουδεμία επιπλέον απαίτηση ως αποζημίωση για τις κρατήσεις αυτές.

 

Ειδικές ρήτρες:

Ο ανάδοχος που θα προκύψει δεν θα έχει το δικαίωμα να προβάλει αδυναμία έγκαιρης παραδόσεως οποιουδήποτε είδους, επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια εξευρέσεως στην αγορά των ειδών, γιατί η προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την προμήθεια μέσα στα χρονικά όρια της παράδοσης.

 

Εφόσον επιθυμείτε να καταθέσετε προσφορά, σας ενημερώνουμε τα κάτωθι:

 

1.    Οι προσφορές θα κατατίθενται, με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. ταχυδρομικά, ιδιοχείρως), σε κλειστό φάκελο, κατά τις εργάσιμες μέρες & ώρες 8:00 έως 12:00 έως Παρασκευή 15/11/2019.

 

2.    Κατά το άνοιγμα των προσφορών, που θα γίνει την Παρασκευή 15/11/2019 και ώρα 12:30, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραβρίσκονται.

 

3.    Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από την κ. Πηνελόπη Ρεβεζά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9.30 π.μ. – 11:00 μ.μ. στο γραφείο διοίκησης και στο τηλ. 210-2724761.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.


 

ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ

Δημοτικός Σύμβουλος

Μοιραστείτε
Close Search Window