Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Νέα Ιωνία,  23-04-2021
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                            Αρ. Πρωτ.:9681
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                                           
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ   

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο
(Ανάρτηση στον επίσημο
Ιστότοπο του Δήμου)

Ταχ. Δ/νση    : Αγ. Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου  
Τ.Κ.      : 142 34, Νέα Ιωνία 
Πληροφορίες    : Λ. Πολύζος
Τηλέφωνο    : 213 2000456, 451, 459
Fax    : 210 2776131
E-mail    : procurement@neaionia.gr

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση δύο καινούριων κλιματιστικών μονάδων 18.000 BTU στο Β΄ ΚΑΠΗ του Δήμου μας».
Σχετ.: Η αριθ. πρωτ.1948/28-1-2021  μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

    Ο Δήμος Νέας Ιωνίας σας ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την προμήθεια και εγκατάσταση δύο καινούριων κλιματιστικών μονάδων 18.000 BTU στο Β΄ ΚΑΠΗ του Δήμου μας, εκτιμώμενης αξίας 1.922,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που προσδιορίζονται στην σχετική μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (την οποία σας επισυνάπτουμε) και με κριτήριο ανάδειξης αναδόχου την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (άρθρα 86 & 118 του ν.4412/2016).

   Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 120 του ν. 4412/2016, σας καλούμε όπως καταθέσετε σε κλειστό φάκελο την οικονομική προσφορά σας, μέσω του πρωτοκόλλου του Δήμου συνοδευόμενη από σχετικό διαβιβαστικό που θα φέρει τα στοιχεία της εταιρίας σας και της σχετικής μελέτης, έως και την 30/04/2021 και ώρα 12:00 π.μ.

    Επίσης, η εν λόγω προσφορά σας θα πρέπει να είναι αναλυτική, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη και τον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού, όπου δεν θα ξεπερνά ανά είδος τα όρια αυτού και θα προσδιορίζεται σε αυτήν ρητά εάν η συνολική προσφερόμενη τιμή είναι με ή χωρίς Φ.Π.Α., ενώ παράλληλα να φέρει υπογραφή και σφραγίδα της εταιρίας. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δεν πληροί τα ανωτέρω δεν θα γίνει δεκτή.

    Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την με την παρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, προστίθεται παράγραφος 11 στο άρθρο 73 παρ.11 Ν.4412/2016, προκειμένου οι διατάξεις του άρθρου για τους λόγους αποκλεισμού οικονομικών φορέων, από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων να μην εφαρμόζονται σε δημόσιες συμβάσεις, με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

   Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τις προδιαγραφές της εν λόγω μελέτης, μπορείτε να επικοινωνείτε (καθημερινά και κατά τις ώρες λειτουργίας του Δήμου) με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: τηλ. 213.2000476 (κ. Κων/νος Σερπάνος).
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ

Για την ΜΕΛΕΤΗ πατήστε ΕΔΩ
Για το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ πατήστε ΕΔΩ

Κοινοποίηση:
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου   
Γενικό Γραμματέα
Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση  Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού   

Μοιραστείτε
Close Search Window
el
enel